مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تحلیل هوشمند، یادگیری ماشینی، و هوش مصنوعی بر روی GCP

دسته بندی ها: آموزش هوش مصنوعی (AI) ، آموزش کلود (Cloud) ، سرویس های گوگل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش یادگیری ماشینی (Machine Learning) ، پلتفرم ابری گوگل (Google Cloud Platform)

افزودن یادگیری ماشین در پایپ لاین های داده، قدرت کسب و کارها در استخراج بینش از داده هایشان را افزایش می دهد. این دوره چندین شیوه یادگیری ماشینی که می تواند بنا بر سطح سفارشی مورد نیاز، در پایپ لاین های داده روی پلتفرم ابری گوگل (GCP) گنجانده شود را پوشش خواهد داد. این دوره AutoML را برای شخصی سازی کم یا حتی هیچ پوشش می دهد.

برای بیشتر قابلیت های متناسب یادگیری ماشینی، این دوره AI Platform Notebooks و BigQuery Machine Learning را به شما معرفی می کند. همچنین، این دوره نحوه تولید سازی راه حل های یادگیری ماشینی با استفاده از Kubeflow را نیز پوشش می دهد. دانش جویان، ساخت مدل های یادگیری ماشین در Google Cloud Platform را به صورت عملی با استفاده از QwikLabs آموزش خواهند دید.

ساخت مدل سفارشی با Cloud AutoML

خلاصه دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Smart Analytics, Machine Learning, and AI on GCP Author:Google Cloud Duration:1:40:06 Level:Beginner

Incorporating machine learning into data pipelines increases the ability of businesses to extract insights from their data. This course covers several ways machine learning can be included in data pipelines on Google Cloud Platform depending on the level of customization required. For little to no customization, this course covers AutoML. For more tailored machine learning capabilities, this course introduces AI Platform Notebooks and BigQuery Machine Learning. Also, this course covers how to productionalize machine learning solutions using Kubeflow. Learners will get hands-on experience building machine learning models on Google Cloud Platform using QwikLabs.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس