مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مدل سازی تهدید در CodeMash :Family Road Trip

دسته بندی ها: آموزش معماری نرم افزار (Software Architecture) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در این دوره، با Angela Pinney، معمار نرم افزار، همراه باشید تا در مورد چالش های پذیرش یک ذهنیت امنیتی در یک تیم محصول، گام هایی که می توانید برای توانمند سازی اعضای تیم خود در ایمن سازی اپلیکیشن ها بردارید و همچنین نحوه استفاده از shift-left و مفاهیم modern CI برای حفظ آن، بحث کنید. شما این دوره را با آمادگی برای پشتیبانی از امنیت روی تیم خود و تقویت ذهنیت امنیتی روی دیگران، ترک می کنید.

مدل سازی تهدید در Family Road Trip و دیگر استراتژی ها برای تحویل اپلیکیشن های ایمن

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Threat Modeling on the Family Road Trip: CodeMash Author:CodeMash Duration:0:58:57 Level:Beginner

Join Angela Pinney, software architect, in this conference session to discuss the challenges with adopting a security mindset on a product team, what steps you can take to empower your team members to own security of their own applications, and how you can leverage shift-left and modern CI principles to sustain it. You will leave this session prepared to champion security on your own team and to grow a security mindset in others.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس