مطالب پیشنهادی از سراسر وب

تبدیل داده های شما با Azure Data Factory

دسته بندی ها: آموزش آژور (Azure) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

با ایجاد جریان داده در حالت اشکال زدایی شروع کنید تا بتوانید منطق تبدیل خود را به صورت تعاملی اعتبارسنجی کنید. سپس، برای اجرای و تست جریان داده خود در خطایابی پایپ لاین، یک اکتیویتی جریان داده به پایپ لاین خود اضافه کنید یا برای تست جریان داده خود از یک اکتیویتی پایپ لاین، از "Trigger Now" در پایپ لاین استفاده کنید.

تبدیل داده های شما با Azure Data Factory

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Transform Your Data with Azure Data Factory Author:Microsoft Ignite 2019 Duration:0:48:58 Level:Advanced

Start by creating data flows in debug mode so that you can validate your transformation logic interactively. Next, add a data flow activity to your pipeline to execute and test your data flow in pipeline debug, or use "Trigger Now" in the pipeline to test your data flow from a pipeline activity.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس