مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ترجمه زبان ها در وب سرویس آمازون با Amazon Translate

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش کلود (Cloud) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network)

ترجمه متن در مقیاس مناسب، چالشی است برای بسیاری از سازمان هایی که می خواهند خود را به شناخته شدن در سطح بین الملل برسانند. در این دوره، ترجمه زبان ها در وب سرویس آمازون با Amazon Translate؛ شما قابلیت بکارگیری Amazon Translate و ترجمه ماشینی عصبی در اپلیکیشن خود را بدست خواهید آورد در ابتدا، مفهوم اساسی و مزایای ابزارهای ترجمه ماشینی عصبی را یاد خواهید گرفت. سپس، نحوه استفاده از Amazon Translate APIs برای سنجیدن قابلیت های ترجمه خود را کشف خواهید کرد. در پایان، نحوه یکپارچه سازی Amazon Translate با سایر سرویس های AWS مانند Amazon Polly و Amazon CloudWatch را بررسی خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما تخصص و دانش ضروری Amazon Translate برای توسعه، ایمن سازی، و نظارت بر اپلیکیشن های Amazon Translate و رفع محدودیت موانع زبانی خود را کسب خواهید کرد.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Translating Languages on AWS with Amazon Translate Author:Fernando Medina Corey Duration:2h 31m

Translating text at scale is a challenge for many organizations that want to make themselves understood internationally. In this course, Translating Languages on AWS with Amazon Translate, you will gain the ability to leverage Amazon Translate and neural machine translation in your applications. First, you will learn the basic context and benefits of neural machine translation tools. Next, you will discover how to leverage Amazon Translate APIs to scale your translation capabilities. Finally, you will explore how to integrate Amazon Translate with other AWS services such as Amazon Polly and Amazon CloudWatch. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of Amazon Translate needed to develop, secure, and monitor your own Amazon Translation applications and remove the restriction of language barriers.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس