مطالب پیشنهادی از سراسر وب

درک اصول TensorFlow

دسته بندی ها: آموزش تنسورفلو (TensorFlow) ، آموزش هوش مصنوعی (AI) ، آموزش یادگیری ماشینی (Machine Learning) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

شما در این دوره، کتابخانه TensorFlow را از اصول اولیه می آموزید. ابتدا با اصول یادگیری ماشینی با استفاده از رگرسیون خطی به عنوان یک مثال شروع خواهید کرد و بر درک مفاهیم اساسی در TensorFlow تمرکز می کنید. سپس، نحوه اعمال آن ها در یادگیری ماشینی، مفهوم تنسور، آناتومی یک برنامه ساده، ساختارهای اساسی مانند constants، متغیرها، placeholderها، sessions و نمودار محاسبه را کشف خواهید کرد. سپس، با TensorBoard، ابزار مصورسازی برای مشاهده و اشکال زدایی نمودارهای جریان داده، آشنا می شوید. برای مشاهده نحوه انجام محاسبات رایج، با عملیات پایه ریاضی و تبدیل تصویر کار خواهید کرد. در پایان، شما یک مسئله یادگیری ماشینی در دنیای واقعی را با استفاده از مجموعه داده دست نویس MNIST و الگوریتم k نزدیکترین همسایگان حل خواهید کرد. شما در پایان این دوره، درک بهتری از اصول TensorFlow خواهید داشت.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Understanding the Foundations of TensorFlow Author:Janani Ravi Duration:2:44:41 Level:Beginner

In this course, Understanding the Foundations of TensorFlow, you'll learn the TensorFlow library from very first principles. First, you'll start with the basics of machine learning using linear regression as an example and focuses on understanding fundamental concepts in TensorFlow. Next, you'll discover how to apply them to machine learning, the concept of a Tensor, the anatomy of a simple program, basic constructs such as constants, variables, placeholders, sessions, and the computation graph. Then, you'll be introduced to TensorBoard, the visualization tool used to view and debug the data flow graphs. You'll work with basic math operations and image transformations to see how common computations are performed. Finally, you'll solve a real world machine learning problem using the MNIST handwritten dataset and the k-nearest-neighbours algorithm. By the end of this course, you'll have a better understanding of the foundations of TensorFlow.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس