آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش اصول Unity 2D - سیستم های ذرات کاربردی

دسته بندی ها: آموزش یونیتی (Unity) ، آموزش ساخت بازی ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

برای ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت موفقیت بازیکن، بازخورد در هر بازی بسیار مهم است. بازخورد بصری از طریق سیستم های ذرات می تواند این اطلاعات را ارائه دهد.

در این دوره، شما یاد می گیرید سیستم های ذرات جالب ایجاد کنید تا بازخورد و همچنین بصری کردن تصاویر بازی خود را ارائه دهید. در ابتدا، مفاهیم اصلی برای ساخت این سیستم های ذرات پیشرفته را فرا خواهید گرفت. در مرحله بعد، دارایی هایی را برای افکت های مرگ بازیکن، موانع، منفجر شدن و آتش در بازی، مسیرهای دود و آتش ایجاد خواهید کرد! سرانجام، آنچه را که آموخته اید برای ایجاد یک انفجار در مقیاس بزرگ که روی اشیاء مجاور تأثیر می گذارد، به کار خواهید برد. پس از پایان این دوره، دانش و مهارت های لازم در مورد سیستم های ذرات برای ایجاد سیستم های ذرات عملی خود در یونیتی خواهید داشت.

نرم افزار مورد نیاز: Unity 2019

معرفی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Unity 2D Fundamentals - Practical Particle Systems Author:Brian Sinasac Duration:3h 9m

Feedback is extremely important in any game, to provide for the player, the information they need to be successful. Visual feedback through particle systems can provide that information. In this course, Unity 2D Fundamentals - Practical Particle Systems, you'll learn to create interesting particle systems to provide that feedback as well as spice up the visuals of your game. First, you'll discover the core concepts to make these advanced particle systems. Next, you'll build the assets for the player death effects, obstacles, exploding fireworks, smoke trails, and fire! Finally, you'll combine what you've learned to create a large scale explosion that effects nearby objects. When you've finished this course you will have the fundamental knowledge and skills concerning particle systems to create your own practical particle systems in Unity. Required software: Unity 2019.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس