مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش استفاده از تحلیل یکپارچه در Tableau Desktop

دسته بندی ها: آموزش Tableau ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در هسته مصورسازی و تحلیل داده ها در Tableau Desktop دانش کاملی از ویژگی های تحلیل یکپارچه آن وجود دارد. شما در این دوره، یاد می گیرید که چگونه از هر یک از این ویژگی ها در ساخت مصورسازی هایی عمیق تر و پرمعنی بهره بگیرید. ابتدا، آمارهای موجود در Worksheet Summary Card که پایه و اساس تحلیل داده ها را فرم می دهد، به طور عمیق بررسی خواهید کرد. سپس، نحوه ایجاد Reference Lines، باندها، box plots و فواصل اطمینان و زمان استفاده از آنها را خواهید آموخت.

در پایان، آنالیزهای پیشرفته شامل خطوط روند، پیش بینی، خوشه بندی برای افشای روابط غیبی و پیش بینی وقایع آینده را بررسی خواهید کرد. زمانی که این دوره را به پایان برسانید، مهارت و دانش لازم در مورد ویژگی های تحلیل یکپارچه مورد نیاز برای استفاده در تحلیل داده های شخصی خود را خواهید داشت.

نرم افزار مورد نیاز: Tableau Desktop

بررسی دوره

استفاده کردن خطوط روند و پیش بینی ها به نمودار

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Using Integrated Analytics in Tableau Desktop Author:Ann Jackson Duration:1h 25m

At the core of visualizing and analyzing data in Tableau Desktop is a thorough knowledge of its integrated analytics features. In this course, Using Integrated Analytics in Tableau Desktop, you'll learn how to leverage each of these features to produce deeper, more insightful visualizations. First, you'll delve into statistics found in the worksheet summary card that form the foundation of data analysis. Next, you'll discover how to create reference lines, bands, box plots, and confidence intervals and when to use them. Finally, you'll explore advanced analytics including trend lines, forecasting, and clustering to unearth unseen relationships and predict future events. When you're finished with this course, you'll have the skills and knowledge of the integrated analytics features needed to utilize them in your own data analysis. Software required: Tableau Desktop.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس