آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش مجازی سازی در دنیای واقعی

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه ، آموزش وی ام ویر (Vmware)

آیا راجع به مجازی سازی اطلاعات دارید؟ در این دوره با اجرای یک بار کاری در چندین hypervisors مجازی سازی، اجرای ماشین مجازی در Microsoft Hyper-V، VMware vSphere، VMware Fusion، VirtualBox و ابر عمومی با خدمات وب آمازون EC2، تبدیل ماشین های مجازی برای اجرا در hypervisors مختلف، ایجاد ماشین های مجازی، پیکربندی منابع مجازی و ایجاد مدیریت زیرساخت مجازی دنیای واقعی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چرا باید این دوره را ببینید
 • سناریو شما
 • مجازی سازی در کلاینت
 • منابع مهاجرت
 • VMware Fusion
 • Oracle Virtual Box
 • Windows 10 Hyper-V
 • مجازی سازی در سرور
 • ملاحظات مجازی سازی سرور
 • VMware vSphere
 • Microsoft Hyper-V
 • مجازی سازی در ابر
 • تبدیل یک ماشین مجازی از VMware vSphere به AWS EC2
 • اجرای یک ماشین مجازی در AWS EC2
 • مراحل بعدی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Virtualization in the Real World Publisher:Pluralsight Author:David Davis Duration:1h 9m Level:Beginner

In this course, you will explore virtualization in action, compare the functionality across multiple platforms, and learn the basics of how server, network, and storage virtualization come together to run workloads in the real world!
Are you new to virtualization? In this course, Virtualization in the Real World, you will learn foundational knowledge of how to run a single workload across multiple virtualization hypervisors. First, you will see how to run the same virtual machine on Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, VMware Fusion, VirtualBox, and the public cloud with Amazon Web Services (AWS) EC2. Then, you will learn how to convert virtual machines to be run on different hypervisors. Next, you will discover how to create virtual machines. Finally, you will explore how to configure virtual resources, and perform real world virtual infrastructure administration. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of the basics of how server, network, and storage virtualization come together so you can run workloads in real world data centers.
Course Overview
Course Overview
1m
Introduction
Welcome
1m
Why You Need to Watch This Course
1m
What You'll Learn in This Course
0m
Your Scenario
0m
About Your Author
0m
Virtualization on the Client
Introduction
0m
Migration Resources
3m
VMware Fusion
6m
Oracle Virtual Box
5m
Windows 10 Hyper-V
8m
Summary
1m
Virtualization on the Server
Welcome
0m
Server Virtualization Considerations
2m
VMware vSphere
9m
Microsoft Hyper-V
6m
Summary
1m
Virtualization in the Cloud
Welcome
0m
Converting a Virtual Machine from VMware vSphere to AWS EC2
8m
Running a Virtual Machine in AWS EC2
3m
Summary
0m
Next Steps
What's Next?
2m

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس