مطالب پیشنهادی از سراسر وب

انتقال میکروسرویس های شما

دسته بندی ها: آموزش میکروسرویس ها (Microservices) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آیا می خواهید با اجتناب از رویکرد big-bang که برای مشتریان و ذینفعان مناسب نیست، به تدریج توانایی انتقال به معماری میکروسرویس ها را بدست آورید؟ شما در این دوره، با استفاده از الگوی اپلیکیشن strangler، انتقال به یک اپلیکیشن یکپارچه از معماری میکروسرویس را بررسی خواهید کرد.
در ابتدا، اصول الگوی اپلیکیشن strangler را خواهید آموخت. سپس، نحوه اعمال الگوی انتقال به میکروسرویس ها را می آموزید. در پایان، نحوه تکمیل مرحله انتقال را با استفاده از تکنیک ها و الگوهای اضافی خواهید دید. هنگامی که این دوره را به پایان برسانید، مهارت و دانش یک استراتژی تست شده انتقال میکروسرویس های مورد نیاز برای طراحی مجدد معماری یکپارچه یا Legacy اپلیکیشن خود را خواهید داشت.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Your Microservices Transition Author:Rag Dhiman Duration:2:44:40 Level:Intermediate

Would you like to gain the ability to transition to a microservices architecture incrementally, avoiding the big-bang approach, which doesn't sit well with customers and stakeholders? In this course, Your Microservices Transition, you will explore transitioning to a microservices architecture from a monolithic application systematically, using the strangler application pattern.
First, you will learn the principles of the strangler application pattern. Next, you will discover how to apply the pattern to transition to microservices. Finally, you will see how to complete the transition using additional techniques and patterns. When you're finished with this course, you will have the skills and knowledge of a tried and tested microservices transition strategy needed to re-architect your monolithic or legacy application architecture.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس