مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دوره کامل SQL Server برای مبتدیان

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، پایگاه داده ، آموزش های Skillshare

این دوره راهنمای عملی جهت تسلط بر SQL Server برای توسعه دهندگان است. این دوره از سطح پایه SQL شروع می کند. در این دوره با نصب SQL Server در ماشین محلی و حتی ایجاد پایگاه داده های ابری در ارائه دهندگان سرویس ابری مورد نیاز آشنا می شوید. علاوه بر این، AWS و Microsoft Azure را فرا خواهید گرفت. همچنین مفاهیمی مانند DBaaS و RDS را یاد خواهید گرفت. سپس، شما نحوه ایجاد پایگاه داده ها و schema، نحوه ایجاد جداول و views، درک مفاهیم بزرگی مانند DML، DDL، T-SQL و DBaaS، ایجاد کاربران برای دسترسی به پایگاه داده بر اساس مجوزهای خاص، ایجاد محدودیت های مختلف، ایجاد کلیدهای اولیه، کلیدهای خارجی، کلیدهای کامپوزیت، نحوه اکسپورت کردن و ایمپورت کردن داده در و خارج از پایگاه داده، نحوه بازیابی داده از پایگاه داده با select statement، فیلتر کردن داده با where clause و غیره آشنا می شوید.

لیست پخش دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
The Complete SQL Server For Beginners Publisher:Skillshare Author:Ahmad Mohey Duration:52 Videos (4h 55m)

Welcome to the Complete SQL Server For Beginners Course, The ultimate practical guide to master SQL Server for developers.
This course will start with you from zero level experience in SQL databases, starting to level up as we are going through the course.
This course will guide you how to install SQL Server on a local machine step by step and even how to create your own cloud databases on the most required cloud services providers in the market...AWS (Amazon Web Services) and Microsoft Azure.
You will learn what is meant by concepts like DBaaS and Amazon Relational Database Service (RDS)
After you learn the basic concepts of the SQL and relational databases and how to install it on a machine and on the cloud, now it will be about time to dive deeper into the world of SQL databases and learn :
How create databases and schemas.
How create tables and views.
Understand all the big concepts like DML, DDL, T-SQL and DBaaS.
You will learn how to create users to access your database based on specific permissions you gave them.
How to create different constraints.
Create primary keys, foreign keys and composite keys.
How to export and import a bulk of data in and out of your database.
How to retrieve data from your database using select statement.
 How to filter data using where clause.
How to use aggregate functions (Sum, Min, Max..etc).
Learn how to use group by and having with aggregate functions.
How to use case statement.
How to use the keywords like between, in, distinct and percent.
Understand how to create subqueries.
How to manipulate data using Insert, update, delete statements.
How to use joins to link two tables or more together.
How to design complex database relations.
How to create different stored procedures to perform different jobs.
You will learn how to use string functions such as replace, substring, CharIndex and more.
How to use the powerful date functions in SQL server such as DateAdd, DateDiff and more.
You will learn how to use the numeric functions such as round, ceiling, floor and more.
You will be designing a small human resources database from scratch, and we will also work with the  AdventureWorks database. AdventureWorks Database is a Microsoft product sample. The AdventureWorks Database supports a fictitious, multinational manufacturing company called Adventure Works Cycles. You will learn how to install AdventureWorks database onto your database server and we are going to perform different sql queries and statements on both HumanResources and AdventureWorks.
You will learn how to increase your productivity with relational databases using joins and views, you will be creating inner joins, left outer joins and right outer joins.
You will have the chances to create joins in two different ways, first using SQL script and you will learn how to do this step by step, and visually using the management studio features which allows you to create joins much faster and easier.
With over 30 real world exercises to help you practice and learn more about almost each major topic in the course, I am going to solve all of the exercises with you while giving you some time to try to solve it on your own.
Give your CV a huge boost by mastering the SQL server with the Complete SQL Server for Beginners course, do not hesitate joining this class.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس