تبلیغات

آموزش Cisco CCNP SWITCH - پیاده سازی Cisco IP Switched Networks v2.0

دسته بندی ها: آموزش سیسکو (Cisco) ، آموزش شبکه

این دوره مهارت ها و تخصص های مورد نیاز در نامزدها برای ایجاد یک شبکه سازمانی کارآمد و قابل ارتقا را پوشش می دهد. تمرکز اصلی این دوره آموزشی در لایه 2 و توابع سوئیچ چند لایه ای از جمله VLAN ها، trunks، مسیریابی بین VLAN، تجمع پورت، درخت پوشا، first hop redundancy و همچنین امنیت شبکه و ویژگی های قابلیت دسترسی بالا است. این دوره آموزشی گسترده در مورد سوئیچینگ سیسکو بخشی از مجموعه ای از امتحان صدور گواهینامه Cisco CCNP می باشد.این دوره به دانش آموزان کمک می کند تا پیاده سازی راه حل های سوئیچینگ پیچیده برای محیط های داشگاهی با استفاده از Cisco Enterprise Campus Architecture برنامه ریزی، پیکربندی و تایید کنند.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • طراحی شبکه
 • Cisco Hierarchical Model
 • طراحی سلسله مراتبی
 • لایه دسترسی
 • لایه توزیع
 • Core Layer
 • آپشن Collapsed Core
 • انواع سوئیچ ها
 • معماری سوئیچ شده و مسیریابی شده
 • جداول سوئیچینگ
 • متدهای سوئیچینگ
 • SDM چیست؟
 • CDP جدید
 • تهیه Device Power
 • چه آپشن های پاوری در اختیار دارید؟
 • استانداردهای PoE
 • پیکربندی PoE
 • CAN
 • VLAN
 • چرا VLANs؟
 • پیکربندی VLAN
 • Native VLAN
 • اتصالات Trunk
 • استقرار VLAN
 • نسخه های VTP
 • استفاده از DHCP
 • پورت های محافظت شده
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Cisco CCNP SWITCH - Implementing Cisco IP Switched Networks v2.0 Publisher:Stone River eLearning Author:Integrity Training Duration:+7 h


The Cisco CCNP SWITCH – Implementing Cisco IP Switched Networks v2.0 training course develops the required skills and expertise in the candidates that are needed to create an efficient and expandable enterprise network. The primary focus of this training course is on the Layer 2 and multilayer switch functions including VLANs, trunks, inter-VLAN routing, port aggregation, spanning tree, first hop redundancy, as well as network security and high availability features. This extensive training course on Cisco Switching is part of the series on Cisco CCNP certification exam. The course helps the students to plan, configure, and verify the implementation of complex enterprise switching solutions for campus environments using the Cisco Enterprise Campus Architecture.
Table of Contents
Course Introduction
Course Introduction 00:02:02
Instructor Intruduction 00:01:49
Module 01 - Network Design
Network Design 00:00:59
Cisco Hierarchical Model 00:01:42
Hierarchical Design (eNotes) 00:09:12
Access Layer 00:04:57
Distribution Layer 00:05:59
Core Layer 00:02:42
Collapsed Core Option 00:02:32
Collapsed Core (eNotes) 00:01:57
Types of Switches 00:04:23
Routed vs. Switched Architecture (eNotes) 00:02:55
Layer 2 Switching 00:04:33
Other Switching Tables 00:02:25
Multilayer Switching at the Access Layer 00:01:55
How the Frame is Re-written at L3 00:07:22
Cisco Distributed Hardware Model 00:02:46
Cisco Distributed Hardware Model Continued 00:03:04
Switching Methods (eNotes) 00:07:55
Route Caching 00:01:10
Topology-based Switching 00:01:47
What is SDM 00:01:36
The New CDP 00:02:01
Turning on LLDP 00:01:01
Supplying Device Power 00:02:14
What Power Options You Have 00:02:18
What can be Powered? 00:00:47
PoE Standards 00:02:03
PoE (eNotes) 00:03:39
PoE Negotiation 00:00:53
Configuring PoE 00:00:41
Module 01 Review 00:01:01
Module 02 - CAN
CAN 00:00:49
VLAN Review 00:01:34
CAM/VLAN (eNotes) 00:03:45
Why VLANs? 00:03:27
Configuring a VLAN 00:02:26
Demo - Basics of VLANs 00:19:06
Trunking 00:04:18
DTP 00:02:25
Demo - Creating a Trunk 00:12:35
Native VLAN 00:02:02
Trunk Connections 00:02:36
VLAN Deployment 00:00:57
Local VLANs 00:00:47
VLAN Types (eNotes) 00:04:30
Voice VLANs 00:02:58
Demo - Configuring a Voice VLAN 00:08:53
Connecting the AP 00:04:20
VTP 00:02:41
VTP Modes (eNotes) 00:09:12
VTP Neighbors 00:01:50
VTP Versions 00:06:21
Demo - Examining VTP 00:11:17
Using DHCP 00:01:32
DHCP Configuration Options 00:04:31
DHCP Commands 00:04:58
Other DHCP Configurations 00:01:28
Demo - Configuring DHCP 00:11:04
DHCP Issues 00:00:49
DHCP and IPv6 00:02:13
SLAAC (eNotes) 00:09:01
DHCP Can Still Be Used 00:01:20
DHCP Use 00:01:08
Demo - Configure Stateless DHCP 00:20:04
EtherChannel 00:01:59
EtherChannel Protocols 00:04:29
EtherChannel Requirements 00:03:33
What Must Match 00:01:40
Demo - Configure EtherChannel 00:05:46
EtherChannel Load Balancing 00:04:47
Demo - Load Balancing EtherChannel 00:02:41
Module 02 Review 00:00:42
Module 03 - Spanning Tree
Spanning Tree 00:00:15
Review STP 00:04:10
Types of STP 00:06:31
STP Operation (eNotes) 00:05:56
BPDU (eNotes) 00:05:03
Types of BPDUs 00:01:10
Electing the Root Bridge 00:08:07
Root Bridge (eNotes) 00:12:21
STP Transition States 00:05:39
PVST 00:05:47
Demo - Verify PVST 00:15:53
Influencing the Root Bridge Election 00:02:41
Changing Cost and Priority (eNotes) 00:05:26
STP Path Manipulation 00:00:50
Demo - STP Path Manipulation 00:04:10
STP Convergence Time 00:01:08
RSTP Port States 00:04:47
Change of Port States 00:03:30
STP Toolkit 00:03:12
STP Security 00:01:21
UplinkFast (eNotes) 00:02:01
BackboneFast (eNotes) 00:03:40
UplinkFast 00:00:38
BackboneFast 00:00:26
PortFast and BPDU Guard (eNotes) 00:03:16
BPDU Filter 00:02:13
Root Guard 00:02:40
Demo - PortFast and BPDU Guard 00:05:50
Unidirectional Problems (eNotes) 00:03:45
Loop Guard 00:03:06
Alternative to Loop Guard 00:01:21
Flex Links 00:01:11
Flex Links (eNotes) 00:01:04
What is MST 00:01:49
MST Design (eNotes) 00:04:09
MST Design (eNotes) Continued 00:00:49
MST 00:01:06
Migrating to MST 00:01:15
Module 03 Review 00:01:06
Module 04 - Inter -VLAN Routing
Inter -VLAN Routing 00:00:31
Router on a Stick 00:07:51
Demo - Router on a Stick 00:19:22
Pros and Cons of an External Router 00:01:34
Using an MLS 00:03:41
SVI (eNotes) 00:05:50
Routed Switch Ports 00:01:41
Demo - SVI 00:19:55
L3 Switch Interface (eNotes) 00:04:04
Requirements for an SVI 00:01:36
EtherChannel on L3 00:02:00
Module 04 Review 00:01:01
Module 05 - Advanced Switch Configuration Options
Advanced Switch Configuration Options 00:00:16
First: Time Setting 00:01:45
Demo - Setting the Clock Manually 00:02:36
NTP 00:01:07
NTP Cont. 00:02:13
NTP Modes 00:02:38
Example Setup (eNotes) 00:01:29
Demo - Configure NTP 00:07:22
Hierarchy Options of NTP 00:01:43
Demo - Securing NTP 00:05:11
NTP Versions 00:02:40
SNTP 00:02:22
Overview of SNMP 00:06:07
Versions of SNMP 00:05:15
SNMP Best Practices 00:04:01
Steps to Configure SNMPv3 00:03:09
Demo - Configure SNMPv3 00:10:03
What is Cisco IP SLA? 00:01:31
GET IOS IP SLA Diagram (eNotes) 00:04:03
IP SLA Source/Responder 00:01:03
SLA (eNotes) 00:06:45
Demo - SLA Configuration 00:08:09
SLA Operation with Responder (eNotes) 00:05:14
Responder Time Stamps 00:02:17
Demo - Configuring SLA Responder 00:07:41
Introducing SPAN 00:01:05
Terminology 00:01:33
Remote SPAN 00:01:06
Simple Steps to Configure SPAN 00:00:48
Steps to Configure RSPAN 00:01:13
Benefits of a Virtual Switch Chassis 00:01:11
Introducing StackWise 00:01:11
StackWise (eNotes) 00:02:40
Benefits of StackWise 00:00:42
Switch Supervisors 00:02:08
Supervisor Redundancy Modes 00:02:47
Introducing VSS 00:01:39
VSS Benefits 00:00:19
Module 05 Review 00:00:38
Module 06 - L3 FHRP
L3 FHRP 00:00:20
The Need for FHRP (eNotes) 00:02:13
Example of FHRP (eNotes) 00:02:13
HSRP - Topology (eNotes) 00:02:58
Configuration of HSRP (eNotes) 00:07:43
Demo - Configuring HSRP 00:17:16
What is HSRP Pre -empt 00:03:51
HSRP State Transition 00:01:46
HSRP State Transitions 00:01:41
STP and HSRP 00:01:19
Can You Load Share? 00:02:13
Interface Tracking 00:04:24
Tracking Objects (eNotes) 00:02:22
Demo - Configuring Tracking 00:05:13
Tracking Objectives 00:00:54
Authentication 00:00:31
HSRP Timers 00:02:09
HSRP Versions 00:02:16
What is VRRP 00:01:36
VRRP (eNotes) 00:01:44
Demo - Configuring VRRP 00:08:28
VRRP Settings 00:00:40
VRRP Authentication 00:00:36
VRRP Tracking 00:00:56
Summary 00:01:35
Introducing GLBP 00:00:56
GLBP Roles 00:01:16
GLBP Election 00:00:32
Overview of GLBP (eNotes) 00:04:37
GLBP Load Sharing 00:00:23
Module 06 Review 00:00:37
Module 07 - Security
Security 00:00:28
Security Issues 00:01:39
Switch Security 00:02:40
Best Practice 00:09:51
Best Practices Cont. 00:02:31
Rogue Devices 00:02:24
Attacks on Switches 00:01:50
MAC Flooding (eNotes) 00:02:22
Port Security (eNotes) 00:01:54
Demo - Port Security 00:11:03
Port -Errors 00:03:00
Port Based ACL 00:02:09
Storm Control 00:02:57
Demo - Storm Control 00:02:19
AAA Framework 00:02:06
Types of Authentication 00:03:03
RADIUS and TACACS+ 00:01:37
Configuring TACACS/RADIUS 00:03:27
RADIUS and TACACS+ (eNotes) 00:02:58
Demo - Configuring TACACS/RADIUS 00:08:19
Limitations of Both 00:01:19
Identity Based Networks 00:01:27
802.1X 00:00:59
802.1X (eNotes) 00:01:41
Configuring 802.1X 00:01:47
DHCP Spoofing Attacks (eNotes) 00:03:13
Cisco DHCP Snooping (eNotes) 00:01:43
IP Source Guard 00:01:34
ARP Spoofing (eNotes) 00:03:43
DAI 00:01:21
Switch Spoofing 00:01:02
VLAN Hopping 00:02:59
VACLs 00:01:35
Why PVLANs (eNotes) 00:04:48
PVLAN Port Types 00:00:51
Protected Ports 00:00:35
Section Review 00:00:28
Course Closure 00:01:35

پیشنهاد فرادرس