پیشنهاد فرادرس

آموزش آزمون گواهینامه (Project Management Professional (PMP) Exam Prep (Sixth Edition PMBOK

دسته بندی ها: آموزش های StoneRivereLearning ، آموزش مدیریت پروژه ، آموزش کسب و کار

دوره آمادگی امتحان (Project Management Professional (PMP یک دوره ضروری برای کسب دانش لازم برای امتحان PMP است. این دوره تمرکز بر موضوعات امتحان PMP با مجموعه گسترده ای از سناریوهای واقعی در جهان، کمک های آموزشی، راهنمایی های آماده سازی امتحان و ابزار یادگیری است. گواهینامه PMP یک آزمون محبوب برای مدیران پروژه ای است که در سازمان ها مشغول به کار هستند. این دوره از اصطلاحات (Project Management Institute (PMI بر اساس ویرایش ششم PMBOK استفاده می کند و جزئيات امتحان امتحان PMP را به طور کامل پوشش می دهد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • فصل 1 - اپلیکیشن و آزمون PMP
 • اپلیکیشن و آزمون PMP
 • خواندن اضافی
 • کارخانه ویجت Acme
 • مدیریت پروژه حرفه ای
 • چگونه می توانم PMP بگیرم؟
 • اپلیکیشن PMP
 • آزمون PMP
 • PMP Exam - شروع
 • PMP Exam - برنامه ریزی
 • آزمون PMP - اجرای
 • آزمون PMP - نظارت و کنترل
 • فصل 02 - انواع سوالات آزمون
 • استراتژی تست پذیری
 • درک در مقابل حفظ
 • فصل 03 - مبانی مدیریت پروژه
 • سازمان ها و مدیریت پروژه
 • مزایای بالقوه یک سازمان
 • مدیریت پروژه چیست؟
 • پروژه ها و عملیات
 • مدیریت پروژه سازمان
 • چرخه عمر پروژه
 • نمونه سازی
 • Scrum
 • فصل 04 - مدیریت ادغام پروژه
 • فصل 05 - مدیریت دامنه پروژه
 • فصل 06 - مدیریت برنامه زمانبندی پروژه
 • فصل 07 - مدیریت هزینه پروژه
 • فصل 08 - مدیریت کیفیت پروژه
 • فصل 09 - مدیریت منابع پروژه
 • فصل 10 - مدیریت ارتباطات پروژه
 • فصل 11 - مدیریت ریسک پروژه
 • فصل 12 - مدیریت تدارکات پروژه
 • فصل 13 - مدیریت ذینفعان پروژه
 • فصل 14 - مسئولیت حرفه ای
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Project Management Professional (PMP) Exam Prep (Sixth Edition PMBOK) Publisher: Stone River eLearning Author:Integrity Training Duration:+5 h


The Project Management Professional (PMP) Exam Preparation course is an essential course to gain the fundamental and necessary knowledge to pass the PMP exam. The course concentrates on the exam topics of the PMP exam with a wide collection of real-world scenarios, study aids, exam preparation tips and learning tools. The course uses the Project Management Institute (PMI) terminology and is based on the PMBOK, Sixth edition. The PMP certification is a popular certification exam for project managers working in any organization. The course covers the exam topics of the PMP exam in detail and enables the candidates to pass the exam in first attempt. The course is based on the updated project management guidelines in the PMBOK guide, 6th edition. Note: PMI, Project Management Institute, Project Management Professional (PMP), PMP, Certified Associate in Project Management (CAPM), CAPM, PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP), PMI-ACP, PMI Risk Management Professional (PMI-RMP), PMI-RMP, PMBOK, PgMP, PULSE OF THE PROFESSION, THE PMI TALENT TRIANGLE and The PMI REP Logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
Table of Contents
Course Introduction
Introduction 00:00:10
Course Introduction 1 00:02:22
Course Introduction 2 00:01:52
Instructor Introduction 00:00:50
Chapter 01 - Application and the PMP® Exam
Application and the PMP Exam 00:01:13
Extra Reading 00:01:40
The Acme Widget Factory 00:02:12
Project Management Professional 00:01:40
How Do I Become A PMP? 00:20:46
PMP Application 00:00:48
PMP Exam 00:04:56
PMP Exam - Initiating Part1 00:02:58
PMP Exam - Initiating Part2 00:02:00
PMP Exam - Planning Part1 00:02:23
PMP Exam - Planning Part2 00:03:06
PMP Exam - Planning Part3 00:03:31
PMP Exam - Executing 00:02:36
PMP Exam - Monitoring & Controlling 00:04:08
PMP Exam - Closing Part1 00:01:36
PMP Exam - Closing Part2 00:02:29
PMP Exam 00:03:56
PMP Exam (Cont.) 00:02:19
PMP Exam (Cont.) 00:02:08
Test-Taking Strategies 00:05:50
Chapter 02 - Types of Exam Questions
Types of Exam Questions 00:00:14
Two Right Answers / Made up Terms 00:02:29
Two Right Answers 00:01:46
Situational Questions 00:02:17
Extraneous Information 00:02:00
Understanding vs. Memorization 00:03:18
Questions With Invented Terms 00:00:55
Answers With More than One Component 00:01:56
PMI’isms 00:01:07
PMI’isms (continue) 00:03:46
The Exam – Why People Fail 00:04:40
Chapter 03 - The Basics of Project Management - Part 01
Organizations and Project Management 00:00:31
Differentiation vs. Integration 00:01:48
Organic or Simple 00:01:04
A Functional Organization 00:01:44
Potential Advantages of a Functional Organization 00:01:45
Potential Issues with a Functional Organization 00:04:14
A Projectized Organization (PBO) 00:01:08
Potential Advantages of a Projectized Organization 00:03:02
Potential Issues with a Projectized Organization 00:04:47
The Matrix Organization 00:01:14
A Weak Matrix Organization 00:01:02
A Balanced Matrix Organization 00:00:40
A Strong Matrix Organization 00:00:30
Potential Advantages of a Matrix Organization 00:02:37
Potential Issues with a Matrix Organization 00:02:58
Organizations Table 00:02:59
Chapter 03 - The Basics of Project Management - Part 02
The Basics of Project Management 00:00:24
What is Project Management? 00:02:23
Projects and Operations 00:01:59
Programs and Portfolios 00:02:17
Organizational Project Management 00:01:16
Key Terms Part1 00:03:05
Key Terms Part2 00:02:04
Key Terms Part3 00:02:33
Key Terms Part4 00:00:56
Key Terms – Life Cycles 00:03:33
Key Terms (Cont.) 00:02:45
It’s all about managing six (6) things. It’s simple really… 00:00:38
Plan - Do - Check - Act 00:02:05
Project Life Cycle Part1 00:02:55
Project Life Cycle Part2 00:03:10
Project Life Cycle Part3 00:06:08
The Big 3 Life Cycles 00:02:37
Keys to the Predictive Waterfall Model 00:00:44
The Basic Predictive Model 00:01:23
Keys to the Predictive Model 00:01:16
Keys Challenges to the Predictive Model 00:01:18
The Iterative Life Cycles 00:00:45
Advantages of the Iterative Model 00:01:05
Challenges of the Iterative Model 00:00:38
Prototyping 00:01:05
Reasons to Prototype 00:00:43
Dangers of Prototyping 00:01:36
Managing WIP Part1 00:04:11
Managing WIP Part2 00:02:04
Foundation 00:01:43
Scrum 00:02:29
A Project Vision 00:02:07
Product Backlog 00:02:48
The Scrum Roles 00:03:42
Scrum (Cont.) 00:05:12
The Team Board 00:04:57
Burndown Chart 00:05:10
Sprint Planning Meeting 00:02:30
The Daily Scrum 00:03:45
Sprint Review 00:02:42
Sprint Retrospective 00:02:25
Scrum Timeline 00:03:19
PMBOK Guide Knowledge Areas 00:02:17
Ten Knowledge Areas Extended Part1 00:00:46
Ten Knowledge Areas Extended Part2 00:00:26
Ten Knowledge Areas Extended Part3 00:01:24
The Process Groups & Knowledge Areas Combined 00:01:27
Chapter 04 - Project Integration Management
Project Integration Management 00:01:06
Integration Management 00:01:16
4.1 Develop Project Charter Part1 00:03:03
4.1 Develop Project Charter Part2 00:03:23
The Business Case Part1 00:06:11
The Business Case Part2 00:01:53
The Business Case Part3 00:00:51
4.2 Develop Project Management Plan Part1 00:03:43
4.2 Develop Project Management Plan Part2 00:02:47
4.2 Develop Project Management Plan Part3 00:02:48
Baselines, Logs & Registers 00:03:05
Project Management Plan 00:01:35
4.3 Direct & Manage Project Work Part1 00:00:33
4.3 Direct & Manage Project Work Part2 00:01:49
4.4 Manage Project Knowledge Part1 00:03:57
4.4 Manage Project Knowledge Part2 00:06:55
4.5 Monitor & Control Project Work Part1 00:01:01
4.5 Monitor & Control Project Work Part2 00:01:53
4.6 Perform Integrated Change Control Part1 00:02:36
4.6 Perform Integrated Change Control Part2 00:01:22
4.7 Close Project or Phase Part1 00:00:41
4.7 Close Project or Phase Part2 00:03:30
Project Integration Management - Summary 00:01:39
Chapter 05 - Project Scope Management
Project Scope Management 00:00:07
Scope Management 00:04:17
The Product vs. Project Scope 00:00:56
The Scope Management Plan Answers… 00:01:46
The Steps in Scope Management 00:01:07
How Scope is Measured 00:00:37
5.1 Plan Scope Management Part1 00:00:27
5.1 Plan Scope Management Part2 00:03:02
5.2 Collect Requirements Part1 00:00:54
5.2 Collect Requirements Part2 00:03:23
Requirements Data Gathering 00:03:03
Voting 00:02:33
Idea Mapping Guidelines 00:03:22
Brainstorming Steps 00:01:27
5.3 Define Scope Part1 00:00:44
5.3 Define Scope Part2 00:02:02
Charter vs. Scope Statement 00:01:40
5.4 Create WBS 00:01:02
WBS Terminology 00:01:58
Components of the WBS 00:02:05
Effective WBS’s 00:01:28
5.4 Create WBS (Cont.) 00:01:20
5.5 Validate Scope Part1 00:01:09
5.5 Validate Scope Part2 00:01:30
5.6 Control Scope Part1 00:01:52
5.6 Control Scope Part2 00:00:54
Project Scope Management - Summary 00:01:25
Chapter 06 - Project Schedule Management
Project Schedule Management 00:00:57
Schedule Management 00:00:26
6.1 Plan Schedule Management Part1 00:01:00
6.1 Plan Schedule Management Part2 00:02:01
6.2 Define Activities 00:02:10
Rolling Wave Planning 00:01:06
6.2 Define Activities (Cont.) 00:02:04
6.3 Sequence Activities 00:00:51
PDM 00:10:02
Conditional Diagramming 00:01:41
Dependencies 00:01:59
Leads & Lag 00:01:46
6.3 Sequence Activities (Cont.) 00:01:24
Dependency Determination 00:01:07
Leads & Lag (Cont.) 00:04:42
6.4 Estimate Activity Durations Part1 00:04:09
6.4 Estimate Activity Durations Part2 00:05:16
Project Evaluation & Review Technique (PERT) Part1 00:05:35
Project Evaluation & Review Technique (PERT) Part2 00:02:44
Distributions 00:04:05
Reserves 00:02:33
Agile Estimation 00:10:01
6.5 Develop Schedule 00:01:16
The Critical Path Method Part1 00:01:05
The Critical Path Method Part2 00:03:09
The Critical Path Method Part3 00:10:03
Resource Optimization Part1 00:03:07
Resource Optimization Part2 00:13:03
A Sample Story Map 00:02:15
6.5 Develop Schedule (Cont.) 00:04:01
Leveling vs. Smoothing Part1 00:01:25
Leveling vs. Smoothing Part2 00:00:28
Leveling vs. Smoothing Part3 00:02:35
Other Terms 00:01:47
Crashing vs. Fast Tracking 00:01:00
Gantt Charts 00:00:43
Milestone Chart 00:00:37
6.6 Control Schedule Part1 00:01:22
6.6 Control Schedule Part2 00:01:29
Project Time Management – Summary 00:01:28
Chapter 07 - Project Cost Management
Project Cost Management 00:00:09
Cost Management Part1 00:00:33
Cost Management Part2 00:05:43
7.1 Plan Cost Management Part1 00:00:44
7.1 Plan Cost Management Part 2 00:02:02
7.2 Estimate Costs Part1 00:01:27
7.2 Estimate Costs Part2 00:04:23
7.2 Estimate Costs Part3 00:02:10
7.3 Determine Budget 00:00:46
Accounting Terms 00:03:12
7.3 Determine Budget (Cont.) 00:03:21
Funding Requirements 00:01:27
Depreciation Part1 00:07:48
Depreciation Part2 00:03:27
Depreciation Part3 00:03:04
7.4 Control Costs Part1 00:01:33
7.4 Control Costs Part2 00:01:42
Cumulative Cost Curve 00:06:30
In Alphabetical Order 00:06:17
Forecasting - ETC 00:05:07
Forecasting – EAC 00:01:21
Forecasting – TCPI 00:02:12
Earned Schedule Theory Part1 00:03:31
Earned Schedule Theory Part2 00:01:12
Earned Schedule Theory Part3 00:00:53
Cost Management – Summary 00:04:42
Chapter 08 - Project Quality Management
Project Quality Management 00:00:14
Quality Management 00:00:39
Key Terms Part1 00:02:25
Key Terms Part2 00:04:54
Thought Leaders 00:06:01
8.1 Plan Quality 00:01:25
Cost of Quality Part1 00:02:20
Cost of Quality Part2 00:02:35
Flowcharts Part1 00:00:52
Flowcharts Part2 00:01:08
SIPOC 00:00:59
SIPOC Steps 00:01:47
SIPOC (Cont.) 00:01:29
Logical Data Model Part1 00:02:27
Logical Data Model Part2 00:01:29
Logical Data Model Part3 00:04:57
Matrix Diagrams 00:01:53
Matrix Diagram Symbols 00:00:47
Sample Matrix Diagrams 00:01:20
Test Driven Development (TDD) Part1 00:02:19
Test Driven Development (TDD) Part2 00:01:09
Test Driven Development (TDD) Part3 00:01:15
Test Driven Development (TDD) Part4 00:00:54
Test Driven Development (TDD) Part5 00:01:10
Refactoring 00:01:05
Types of Refactoring Part1 00:01:18
Types of Refactoring Part2 00:00:50
Types of Refactoring Part3 00:00:45
8.2 Manage Quality Part1 00:00:58
8.2 Manage Quality Part2 00:01:30
Root Cause Analysis Part1 00:01:17
Root Cause Analysis Part2 00:00:45
Affinity Diagrams 00:00:35
Affinity Diagrams Steps 00:00:43
Affinity Diagrams (Cont.) 00:00:36
Cause and Effect Diagram 00:01:12
Histogram Sample 00:00:42
Scatter Diagram 00:00:31
Control and Limits 00:03:02
Pareto Diagrams 00:01:33
Run Chart 00:00:29
Design For X 00:00:56
Problem Solving 00:01:14
Benchmarking 00:01:12
Design of Experiments (DOE) 00:02:16
8.3 Control Quality Part1 00:00:44
8.3 Control Quality Part2 00:02:32
7 Basic Quality Tools 00:01:31
Check or Tally Sheets 00:00:59
Statistical Sampling Terms 00:05:24
Statistical Terms 00:02:04
Statistical Example 00:02:18
Project Quality Management – Summary Part1 00:01:46
Project Quality Management – Summary Part2 00:02:48
Chapter 09 - Project Resource Management
Project Resource Management 00:01:44
The Processes that Organize All Project Resources 00:01:53
9.1 Plan Resources Management Part1 00:01:01
9.1 Plan Resources Management Part2 00:02:32
Team Charter 00:01:35
Organization Chart 00:01:07
Responsibility Assignment Matrix 00:02:47
Common Theories Part1 00:03:52
Common Theories Part2 00:00:44
McGregor’s Theory of X and Y 00:00:34
Hertzberg’s Theory 00:03:43
Theory Z 00:02:45
Resource Management Plan 00:01:25
9.2 Estimate Activity Resources Part1 00:00:51
9.2 Estimate Activity Resources Part2 00:02:47
9.3 Acquire Resources Part1 00:01:50
9.3 Acquire Resources Part2 00:02:35
9.4 Develop Team Part1 00:00:55
9.4 Develop Team Part2 00:03:10
The Five (5) Conflict Resolution Mode Part1 00:05:01
The Five (5) Conflict Resolution Mode Part2 00:01:47
Speed B. Leas Conflict Model 00:03:46
The Five Dysfunctions of a Team 00:00:34
Absence of Trust Part1 00:01:02
Absence of Trust Part2 00:01:57
Absence of Conflict Part1 00:01:08
Absence of Conflict Part2 00:00:30
Lack of Commitment Part1 00:00:53
Lack of Commitment Part2 00:01:04
Avoidance of Accountability Part1 00:01:13
Avoidance of Accountability Part2 00:00:27
Inattention to Results Part1 00:01:14
Inattention to Results Part2 00:01:09
9.5 Manage Team Part1 00:00:48
9.5 Manage Team Part2 00:01:06
Emotional Intelligence Part1 00:01:19
Emotional Intelligence Part2 00:01:28
Ability -Based EI Model 00:01:59
Goleman’s Mixed EI Model 00:00:57
Trait EI Model 00:01:12
Leadership Styles 00:01:35
Theories of Management Style Part1 00:01:01
Theories of Management Style Part2 00:00:52
Sources of Power 00:02:59
Servant Leadership 00:01:05
Management vs. Leadership 00:01:15
Adaptive Leadership 00:00:54
9.6 Control Resources Part1 00:00:28
9.6 Control Resources Part2 00:01:11
Final Terms 00:01:55
Project Resources Management – Summary 00:01:19
Chapter 10 - Project Communications Management
Project Communications Management 00:00:24
Communications Management 00:01:51
Communications Dimensions Part1 00:01:28
Communications Dimensions Part2 00:01:23
Communications Terms 00:02:07
The Communication Model 00:01:40
The Formula for One -to -one Communications 00:02:44
Didactic Communication Example 00:01:38
Styles 00:02:03
10.1 Plan Communications Management Part1 00:00:42
10.1 Plan Communications Management Part2 00:01:25
Stakeholder Engagement Matrix 00:00:59
The Communications Management Plan 00:01:05
10.2 Manage Communications 00:00:28
Communications Techniques and Considerations 00:01:24
10.2 Manage Communications (Cont.) 00:01:34
10.3 Monitor Communications 00:00:30
10.3 Control Communications 00:01:06
Communications Management - Summary 00:02:21
Chapter 11 - Project Risk Management
Project Risk Management 00:00:16
Risk Management 00:01:53
Risk 00:01:02
Project Risks 00:00:39
Types of Risks 00:02:24
Key Terms Part1 00:01:47
Key Terms Part2 00:01:30
11.1 Plan Risk Management Part1 00:01:41
11.1 Plan Risk Management Part2 00:01:15
Included in the Risk Management Plan 00:02:16
Sample RBS 00:01:28
Scales for Impact and Probability 00:02:45
Sample Impact Matrix 00:01:50
11.2 Identify Risks Part1 00:00:45
11.2 Identify Risks Part2 00:02:37
Brainstorming Part1 00:01:47
Brainstorming Part2 00:01:19
Delphi Technique 00:00:41
SWOT Analysis 00:00:58
Prompt Lists 00:00:56
The Risk Register 00:01:01
11.3 Perform Qualitative Risk Analysis Part1 00:01:18
11.3 Perform Qualitative Risk Analysis Part2 00:01:04
Risk Parameters Part1 00:01:36
Risk Parameters Part2 00:01:18
Probability & Impact Matrix 00:01:56
11.4 Perform Quantitative Risk Analysis Part1 00:01:17
11.4 Perform Quantitative Risk Analysis Part2 00:00:43
Influence Diagrams Part1 00:00:20
Influence Diagrams Part2 00:00:35
Expected Monetary Value (EMV) 00:02:47
Decision Tree Analysis Part1 00:03:38
Decision Tree Analysis Part2 00:04:05
Data Modeling - Simulation 00:03:31
11.5 Plan Risk Responses Part1 00:01:43
11.5 Plan Risk Responses Part2 00:01:51
Response Strategies 00:02:35
Risk Register Updates 00:01:50
11.6 Implement Risk Responses 00:00:39
11.6 Plan Implement Responses 00:01:22
11.7 Monitor Risks Part1 00:02:03
11.7 Monitor Risks Part2 00:01:15
Project Risk Management – Summary Part1 00:01:10
Project Risk Management – Summary Part2 00:01:05
Chapter 12 - Project Procurement Management
Project Procurement Management 00:00:53
Procurement Management 00:01:12
Procurement PMIisms 00:01:50
Procurement Terms Part1 00:01:44
Procurement Terms Part2 00:01:33
Procurement Terms Part3 00:00:59
Procurement Terms Part4 00:01:32
12.1 Plan Procurement Management Part1 00:00:59
12.1 Plan Procurement Management Part2 00:03:04
Source Selection Analysis 00:02:24
Procurement Management Plan 00:01:23
Bid Documents 00:01:50
Procurement Statement of Work 00:01:01
3 Types 00:01:21
Procurement Documents 00:00:32
Contract 00:05:52
12.2 Conduct Procurements Part1 00:01:00
12.2 Conduct Procurements Part2 00:02:36
Negotiating Tactics Part1 00:01:12
Negotiating Tactics Part2 00:00:56
Source Selection Criteria 00:01:36
12.3 Control Procurements Part1 00:01:37
12.3 Control Procurements Part2 00:02:01
Negotiate Settlements 00:01:06
Project Procurement Management – Summary 00:01:52
Chapter 13 - Project Stakeholder Management
Project Stakeholder Management 00:00:40
Stakeholder Management 00:00:24
13.1 Identify Stakeholders Part1 00:00:36
13.1 Identify Stakeholders Part2 00:02:09
Brain Writing – Data Gathering Part1 00:00:50
Brain Writing – Data Gathering Part2 00:01:22
Data Analysis for Stakeholders 00:00:50
Classification Models for Stakeholder Analysis 00:00:37
Stakeholder Prioritization 00:01:32
Salience Model Part1 00:00:53
Salience Model Part2 00:00:40
Salience Model Part3 00:00:31
Salience Model Part4 00:01:28
Direction of Influence 00:01:08
Stakeholder Engagement Classification 00:00:49
13.2 Plan Stakeholder Management Part1 00:00:35
13.2 Plan Stakeholder Management Part2 00:01:03
13.3 Manage Stakeholder Engagement Part1 00:00:22
13.3 Manage Stakeholder Engagement Part2 00:00:47
13.4 Monitor Stakeholder Engagement Part1 00:00:29
13.4 Monitor Stakeholder Engagement Part2 00:00:56
Project Stakeholder Management – Summary 00:01:42
Chapter 14 - Professional Responsibility
Professional Responsibility 00:00:22
Duty to the Profession 00:03:33
Scope & Estimates Part1 00:01:30
Scope & Estimates Part2 00:02:01
Authority 00:00:59
Above All Else…Part1 00:00:52
Above All Else…Part2 00:01:52
Course Closure 00:00:44

پیشنهاد فرادرس