این دوره دانشجویان را با Amazon Web Services، سرویس ها و پشتیبانی، ایجاد حساب AWS، سرویس های امنیتی، نقش ها، سیاست ها و بهترین شیوه ها، تحویل خالص و محتوا، بازبینی ذخیره سازی، چرخه عمر آبجکت، Versioning و مجوزها، EC2، انواع نمونه ها و AMI، EBS و Snapshots آشنا می کند.

سرفصل:

 • سرویس های آمازون و پشتیبانی
 • بررسی عنون A قسمت 1
 • بررسی عنون A قسمت 2
 • بررسی عنون A قسمت 3
 • عنوان B – قسمت 1 – Core Service
 • Core Services – قسمت 2 A
 • Core Services – قسمت 2 B
 • Core Services – قسمت 2 C
 • Core Services – قسمت 3
 • عنوان C: سرویس های مستمر – قسمت 1
 • سرویس های مستمر – قسمت 2 A
 • سرویس های مستمر – قسمت 2 B
 • سرویس های مستمر – قسمت 2 C
 • سرویس های مستمر – قسمت 3
 • عنوان D: پشتیبانی –  قسمت 1
 • پشتیبانی –  قسمت 2
 • پشتیبانی –  قسمت 3
 • ایجاد یک حساب کاربری AWS – قسمت 1
 • ایجاد حساب AWS – قسمت 2 A
 • ایجاد حساب AWS – قسمت 2 B
 • ایجاد یک حساب کاربری AWS – قسمت 3
 • عنوان B: خدمات امنیتی – قسمت 1
 • سرویس های امنیتی – قسمت 2
 • سرویس های امنیتی – قسمت 3
 •  IAM – قسمت 1
 • IAM – قسمت 2
 • IAM – قسمت 3
 • عنوان D: نقش ها، سیاست ها و بهترین شیوه ها – قسمت 1
 • نقش ها، سیاست ها و بهترین شیوه ها – قسمت 2 A
 • نقش ها، سیاست ها و بهترین شیوه ها – قسمت 2 B
 • نقش ها، سیاست ها و بهترین شیوه ها – قسمت 3
 • موضوع A: تحویل خالص و محتوا – قسمت 1
 • خالص و تحویل محتوا – قسمت 2
 • خالص و تحویل محتوا – قسمت 3
 • موضوع B: RTS – قسمت 1
 • RTS – قسمت 2
 • RTS – قسمت 3
 • VPC – قسمت 1
 • VPC – قسمت 2 A
 • VPC – قسمت 2 B
 • VPC – قسمت 3
 • امنیت VPC – قسمت 1
 • امنیت VPC – قسمت 2
 • امنیت VPC – قسمت 3
 • بررسی اجمالی ذخیره سازی – قسمت 1
 • بررسی اجمالی ذخیره سازی – قسمت 2
 • بررسی اجمالی ذخیره سازی – قسمت 3
 • چرخه عمر Object، نسخه بندی و مجوز ها – قسمت 1
 • چرخه عمر Object، نسخه بندی و مجوزها – قسمت 2A
 • چرخه عمر Object، نسخه بندی و مجوزها – قسمت 2B
 • چرخه عمر Object، نسخه بندی و مجوزها – قسمت 3
 • EC2 – قسمت 1
 • EC2 – قسمت 2
 • EC2 – قسمت 3
 • انواع نمونه و AMI – قسمت 1
 • انواع نمونه و AMI – قسمت 2
 • انواع نمونه و AMI – قسمت 3
 • EBS و Snapshots – قسمت 1
 • EBS و Snapshots – قسمت 2
 • EBS و Snapshots – قسمت 3
 • راه اندازی EC2 – قسمت 1
 • راه اندازی EC2 – قسمت 2
 • راه اندازی EC2 – قسمت 3