سخنران مهمان و نویسنده C.C. Chapman راهنمایی های مفیدی در مورد نحوه انجام ارزیابی خود از جمله نگاه کردن به نیازهای شخصی و تعهدات و تنظیم دوره شما ارائه می دهد. C.C. توضیح می دهد که چگونه می توانید تمرکز خود را در حرفه خود با تکمیل برخی از فعالیت های خود از کتاب بیشتر کنید تا چیزهای شگفت انگیزی اتفاق افتد.