در این کارگاه با رابط تابعی java.util.function.Consumer آشنا می شوید. <Consumer<T یک رابط تابعی معرفی شده در جاوا 8 در بسته java.util.function است.