در این کارگاه با نحوه استفاده از یک ارائه دهنده محتوا برای ایجاد داده در اپلیکیشن خود آشنا می شوید.