منوی گزینه ها یک راه عالی برای اجازه دادن به کاربران خود در انجام آنچه بر روی صفحه نمایش روی می دهد است.   در این کارگاه به یک اپلیکیشن یک منو گزینه اضافه می کنیم.