پیشنهاد فرادرس

آموزش جریان کنترل و مجموعه ها در Swift 

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های TreeHouse ، آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش Swift

کار با گروهی از مقادیر یک جنبه اساسی برنامه نویسی است و از طریق استفاده از انواع مجموعه ها به دست می آید. در این دوره ما قصد داریم نگاهی به دو نوع مجموعه اولیه Swift - آرایه ها و دیکشنری ها - بیاندازیم. علاوه بر این، ما همچنین خواهیم دید که چگونه می توان مسیر اجرای کد را با استفاده از چندین statements جریان کنترل تغییر داد.

سرفصل:

 • آرایه ها
 • اضافه کردن آیتم ها به آرایه ها
 • خواندن و اصلاح آرایه
 • درج و حذف مقادیر
 • کار با آرایه ها
 • دیکشنری ها در Swift
 • معرفی دیکشنری ها
 • اصلاح دیکشنری
 • کار با داده های غیر موجود
 • کار با دیکشنری ها
 • جریان کنترل با حلقه ها
 • For In Loop
 • While and Repeat While
 • کار با Loops
 • جریان کنترل با statements شرطی
 • If Statement
 • اپراتورهای منطقی
 • Switch Statements
 • قدرت Switching
 • معرفی FizzBuzz
 • چالش FizzBuzz
 • راه حل برای FizzBuzz
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Swift Collections and Control Flow Course Publisher:TeamTreeHouse Author:Pasan Premaratne Level:Beginner

Dealing with groups of values is a fundamental aspect of programming and is achieved through the use of collection types. In this course we're going to take a look at Swift's two primary collection types - arrays and dictionaries. In addition, we will also look at how we can change the path of execution of our code by using several control flow statements.
About this Course
Dealing with groups of values is a fundamental aspect of programming and is achieved through the use of collection types. In this course we're going to take a look at Swift's two primary collection types - arrays and dictionaries. In addition, we will also look at how we can change the path of execution of our code by using several control flow statements.
What you'll learn
Arrays
Dictionaries
For In, While and Repeat While loops
If and Switch statementsIntroduction to Collections
In the past we've only worked with a single item of data in a constant or a variable. There's much more to this of course, and working with groups or collections of data is an important part of programming. In this set of videos, we'll look at the the first fundamental type that we use in Swift to represent these collections - Arrays.
6 steps
Arrays
9:33
Adding Items to Arrays
8:05
Reading and Modifying an Array
7:55
Inserting and Deleting Values
9:03
Working With Arrays
4 objectives
Recap: Arrays
7 questions
Dictionaries in Swift
The second collection we're going to look at is a Dictionary. In contrast to an Array, which is an ordered list, the Dictionary type works on the premise of key value pairs much like a real dictionary.
5 steps
Introduction to Dictionaries
12:03
Modifying a Dictionary
8:42
Dealing With Non-Existent Data
5:35
Working With Dictionaries
4 objectives
Recap: Dictionaries
5 questions
Control Flow With Loops
In computer programming, the order in which lines of code are evaluated can be altered by what are known as control flow statements. There are two kinds of statements - conditional statements that determined whether code should be executed or not, and loops, which indicate how many times we should execute a block of code. In this set of videos, we'll start by looking at the various types of loops at our disposal.
5 steps
For In Loop
14:29
Looping Over Ranges
4:53
For In Loops
2 objectives
While and Repeat While
8:12
Working With Loops
2 objectives
Control Flow With Conditional Statements
Now that we know about loops, let's look at the next set of control flow statements at our disposal - condition statements. We'll take a look at if and switch statements along with a set of logical operators that allow for compound expressions.
10 steps
If Statement
8:02
Logical Operators
9:29
Working With Logical Operators
1 objective
Switch Statements
15:20
The Power of Switching
9:06
Working With Switch Statements
1 objective
Introducing FizzBuzz
1:32
FizzBuzz Challenge
1 objective
Solution to FizzBuzz
3:56
Recap: Control Flow with Conditional Statements
6 questions

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 281.0MB TeamTreeHouse Swift Collections and Control Flow Course_git.ir.rar