پیشنهاد فرادرس

آموزش داده محور در بلوغ مدیریت اطلاعات

دسته بندی ها: آموزش های TechnicsPublications ، آموزش کسب و کار

در این دوره با ارزیابی بلوغ مدیریت سازمان و سطوح ارزیابی بلوغ در 5 کلیپ آشنا می شوید. اولین کلیپ در سری فیلم ها ارزیابی بلوغ اطلاعات می باشد که دلیل اهمیت ارزیابی برای سازمان ها را توضیح می دهد. دومین ویدئو  سه سطح بلوغ را شامل می شود، از جمله ویژگی ها و شاخص های هر سطح را تفسیر می کند. کلیپ سوم در سری ویدیویی علاوه بر ویژگی ها و شاخص های هر سطح، بر اهمیت ارزیابی فناوری، سازمان، معماری و استراتژی داده ها به صورت منظم تاکید می کند زیرا این چهار حوزه در طول زمان تکامل می یابند.

سرفصل:

  • بررسی ارزیابی بلوغ
  • ارزیابی بلوغ سطوح 1-3
  • ارزیابی بلوغ سطوح 4-5
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Information Management Maturity: Becoming Data Driven Publisher:TechnicsPublications Author:William McKnight Duration:00:53:11

Learn how to conduct a data management maturity assessment of your organization. Using a five-tier maturity model, we are going to share with you what the characteristics look like for ... - Selection from Information Management Maturity: Becoming Data Driven [Video]
Release Date: August 2018
ISBN: 9781634624190
Video Description
Learn how to conduct a data management maturity assessment of your organization. Using a five-tier maturity model, we are going to share with you what the characteristics look like for an organization that is achieving mediocre results all the way to one that is achieving superior results. There are three clips in this video series:
Maturity Assessment Overview. This first clip in the video series introduces the information maturity assessment, drivers behind the assessment, and why an assessment is essential to our organizations.
Maturity Assessment Levels 1-3. This second clip in the video series covers the first three maturity levels, including the characteristics and indicators for each level.
Maturity Assessment Levels 4-5. This third clip in the video series covers the two advance maturity levels, including the characteristics and indicators for each level. This clip also emphasizes the importance of assessing Technology, Organization, Architecture, and Data Strategy on a regular basis as these four areas evolve over time.
Maturity Assessment Overview
00:18:03
Maturity Assessment Levels 1-3
00:16:15
Maturity Assessment Levels 4-5
00:18:53

پیشنهاد فرادرس