در این دوره با ارزیابی بلوغ مدیریت سازمان و سطوح ارزیابی بلوغ در 5 کلیپ آشنا می شوید. اولین کلیپ در سری فیلم ها ارزیابی بلوغ اطلاعات می باشد که دلیل اهمیت ارزیابی برای سازمان ها را توضیح می دهد. دومین ویدئو  سه سطح بلوغ را شامل می شود، از جمله ویژگی ها و شاخص های هر سطح را تفسیر می کند. کلیپ سوم در سری ویدیویی علاوه بر ویژگی ها و شاخص های هر سطح، بر اهمیت ارزیابی فناوری، سازمان، معماری و استراتژی داده ها به صورت منظم تاکید می کند زیرا این چهار حوزه در طول زمان تکامل می یابند.

سرفصل:

  • بررسی ارزیابی بلوغ
  • ارزیابی بلوغ سطوح 1-3
  • ارزیابی بلوغ سطوح 4-5