آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش کامل نحوه ساخت AI

دسته بندی ها: هوش مصنوعی ، آموزش های یودمی (Udemy)

در این دوره با ترکیب قدرت علم داده، یادگیری ماشینی و درک عمیق برای ایجاد AI قدرتمند برای اپلیکیشن های واقعی در جهان آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • چرا AI؟
 • منابع اضافی
 • Q-Learning
 • یادگیری تقویتی چیست؟
 • فرآیند تصمیم گیری
 • سیاست در مقابل برنامه ریزی
 • تفاوت زماني
 • مصورسازی Q-Learning
 • اتومبیل بدون راننده
 • Q-Learning عمیق
 • مراحل نصب End-to-End
 • نصب Ubuntu در ویندوز
 • نصب PyTorch و Kivy در Ubuntu VM
 • نصب Anaconda
 • ایجاد محیط
 • ایجاد AI
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Artificial Intelligence A-Z™: Learn How To Build An AI Publisher:Udemy Author:Hadelin de Ponteves Duration:17:03:26

Combine the power of Data Science, Machine Learning and Deep Learning to create powerful AI for Real-World applications!

Welcome to the course!
4 Lectures
09:23
Why AI?
Preview
05:10
Introduction
03:51
Where to get the Materials
00:08
Some Additional Resources!!
Preview
00:14

---------- Part 0 - Fundamentals Of Reinforcement Learning ---------
1 Lecture
01:15
Welcome to Part 0 - Fundamentals of Reinforcement Learning
01:15

Q-Learning Intuition
10 Lectures
02:02:56
Plan of Attack
04:03
What is reinforcement learning?
Preview
11:26
The Bellman Equation
18:25
The "Plan"
02:12
Markov Decision Process
16:26
Policy vs Plan
12:55
Adding a "Living Penalty"
Preview
09:47
Q-Learning Intuition
14:45
Temporal Difference
19:26
Q-Learning Visualization
13:31

---------- Part 1 - Self-Driving Car (Deep Q-Learning) ---------
1 Lecture
00:50
Welcome to Part 1 - Self-Driving Car (Deep Q-Learning)
00:50

Deep Q-Learning Intuition
5 Lectures
55:46
Plan of Attack
02:17
Deep Q-Learning Intuition - Learning
15:15
Deep Q-Learning Intuition - Acting
06:06
Experience Replay
15:45
Action Selection Policies
16:23

Installation for Part 1
10 Lectures
40:54
Plan of Attack (Practical Tutorials)
00:29
Where to get the Materials
00:08
Windows Option 1: End-to-End installation steps
00:42
Windows Option 2 - Part A: Installing Ubuntu on Windows
14:07
Windows Option 2 - Part B: Installing PyTorch and Kivy on your Ubuntu VM
00:11
Mac or Linux: Installing Anaconda
07:08
Mac or Linux: Installing PyTorch and Kivy
06:42
Walk through for installing Kivy on Mac OS
Kivy Installation Walk Through Mac
03:27
Walk through for installing Kivy on Linux / Ubuntu. 
Kivy Installation Walk Through Linux
02:18
Getting Started
05:41

Creating the environment
2 Lectures
25:33
Self Driving Car - Step 1
Preview
09:15
Self Driving Car - Step 2
16:18

Building an AI
14 Lectures
02:17:27
Self Driving Car - Step 3
06:44
Self Driving Car - Step 4
14:23
Self Driving Car - Step 5
05:59
Self Driving Car - Step 6
06:01
Self Driving Car - Step 7
05:46
Self Driving Car - Step 8
10:51
Self Driving Car - Step 9
17:27
Self Driving Car - Step 10
13:51
Self Driving Car - Step 11
15:21
Self Driving Car - Step 12
12:57
Self Driving Car - Step 13
12:27
Self Driving Car - Step 14
02:53
Self Driving Car - Step 15
05:28
Self Driving Car - Step 16
07:19

Playing with the AI
5 Lectures
27:08
Self Driving Car - Level 1
08:51
Self Driving Car - Level 2
Preview
04:39
Self Driving Car - Level 3
07:21
Self Driving Car - Level 4
06:08
Challenge Solutions
00:09

---------- Part 2 - Doom (Deep Convolutional Q-Learning) ---------
1 Lecture
00:28
Welcome to Part 2 - Doom (Deep Convolutional Q-Learning)
00:28
11 More Sections

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس