آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش کامل و جامع پایتون

دسته بندی ها: آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش پایتون (Python)

این دوره نیاز به هیچ پیش نیاز و تجربه قبلی از برنامه نویسی و پایتون ندارد. اگر قبلا هرگز یک کامپیوتر را برنامه نویسی نکرده اید یا اگر شما یک زبان برنامه نویسی دیگر را می دانید و می خواهید پایتون را بیاموزید، این دوره برایتان مناسب می باشد. در این دوره شما گام به گام برنامه نویسی در پایتون را فرا می گیرید. همچنین درک ساختارهای داده و نحوه دسترسی به وب با پایتون را نیز آموزش می بینید.

سرفصل ها:

 • مقدمه
 • معرفی دوره
 • راه اندازی پایتون برای ویندوز
 • نصب پایتون در ویندوز
 • IDLE در ویندوز با یک اپلیکیشن دمو
 • دانلود و نصب IntelliJ در ویندوز
 • راه اندازی پایتون برای مک
 • IDLE در سیستم عامل مک ایکس با یک اپلیکیشن دمو
 • دانلود و نصب پایتون در Mac OS X
 • استفاده از پایتون با IDLE
 • دانلود و نصب IntelliJ برای مک
 • راه اندازی پایتون برای لینوکس
 • دانلود و نصب پایتون در لینوکس اوبونتو
 • IDLE در لینوکس اوبونتو با یک اپلیکیشن دمو
 • نصب IntelliJ در لینوکس اوبونتو
 • مبانی پایتون
 • متغیرها و رشته ها
 • کنترل جریان برنامه در پایتون
 • شرایط تست با If، ElIf و Else
 • If Then Else
 • For Loops
 • درک Continue ،Break و Else
 • While Loop
 • Lists ،Ranges و Tuples در پایتون
 • درک Iterators
 • توضیح سیستم شمارش باینری
 • باینری چیست؟
 • دیکشنری ها و مجموعه های پایتون
 • Input و Output  در Python
 • خواندن و نوشتن فایل های متنی
 • ماژول Shelve
 • دستکاری داده با Shelve
 • به روز رسانی با Shelve
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Complete Python Masterclass Publisher:Udemy Author:Tim Buchalka Duration:37:50:48

Python 3 is the in-demand programming language used extensively by Google. Master Python 3 and you’ll be in demand too!
So, you want to be a kickass Python programmer?

Introduction
1 Lecture
04:51
Have an understanding of what the course is about.
Introduction to the course
Preview
04:51

Python Setup for Windows
6 Lectures
34:10
Have an understand of what this section is all about.
Introduction
00:35
This lecture will guide you through installing Python on Windows. We will cover where to download the Python installer from, how to install and set it up and also how to confirm Python is successfully installed and ready to use.
Install Python on Windows
Preview
03:49
Start using Python with IDLE on Windows. IDLE is the Integrated development environment that comes standard with Python. While we won’t be using this for most of the course, its a good introduction to Python and can be useful for you to know about.
IDLE On Windows with a cool demo app!
Preview
13:48
Downloading and Installing IntelliJ (FREE and PAID versions) on Windows
Preview
14:15
How to get your extended 90 day trial of IntelliJ Ultimate edition!
Free 90 Day Extended Trial of IntelliJ Ultimate Edition Now Available
01:28
Move to next section!
00:15

Python Setup for Mac
6 Lectures
33:14
Get an understanding on what this section for Mac users is all about
Introduction
00:30
This lecture will guide you through installing Python on Max OS X. We will cover where to download the Python installer from, how to install and set it up and also how to confirm Python is successfully installed and ready to use.
Downloading And Installing Python On Mac OS X
Preview
03:51
Start using Python with IDLE
on Mac OS X. IDLE is the Integrated development environment that comes standard
with Python. While we won’t be using this for most of the course, its a good
introduction to Python and can be useful for you to know about.
IDLE on Mac OS X with a cool demo app!
13:58
Downloading and Installing IntelliJ (FREE and PAID version) for a Mac
Preview
13:15
How to get your extended 90 day trial of IntelliJ Ultimate edition!
Free 90 Day Extended Trial of IntelliJ Ultimate Edition Now Available
01:27
Move to next section!
00:12

Python Setup for Linux
5 Lectures
36:01
Having an understanding on what this section covers for Linux users
Introduction
00:41
This lecture will guide you through installing Python on Ubuntu Linux. We will cover where to download the Python installer from, how to install and set it up and also how to confirm Python is successfully installed and ready to use.
Downloading And Installing Python On Ubuntu Linux
Preview
03:39
Start using Python with IDLE on Ubuntu Linux. IDLE is the Integrated development environment that comes standard with Python. While we won't be using this for most of the course, its a good introduction to Python and can be useful for you to know about.
IDLE on Ubuntu Linux with a cool demo app!
14:00
This lecture will introduce you to IntelliJ, the main tool we will be using in this course. You will learn where to download it, and how to install it on a machine running Ubuntu Linux.
Installing IntelliJ (FREE and PAID versions) on Ubuntu Linux
16:13
How to get your extended 90 day trial of IntelliJ Ultimate edition!
Free 90 Day Extended Trial of IntelliJ Ultimate Edition Now Available
01:28

The Basics of Python
6 Lectures
01:11:18
Have an understanding on what this section is going to offer in teaching you Python basics
Introduction
00:38
This lecture is aimed at giving you a rundown on Python and its history (dont worry its not boring). You will learn how to create a project for the first time, how to make use of the print command to display information to the screen, as well as finding out what strings and operators are and how they work.
Getting To Know Python
13:34
Let’s talk about getting input from the keyboard, and displaying the results, and then move on to the various ways to display output on a new line.
Understanding More About Python
08:54
This lectures will discuss a fundamental concept in Python (and other programming languages). How to store items to be used in a program. You will understand what variables are and their purpose in Python. You will also understand more about operators, and how to make use of them. The operators we will discuss include +, - , *, / , and //.
Storing Items In Variables
Preview
16:28
Moving on with variables, we now discuss the importance of brackets for operator precedence, and how it can impact your calculations. You will also learn more about String variables, and the various ways of display them.
More About Variables And Strings
12:20
String formatting is another important concept in Python, and you will learn about it in this video. Specifically, what String formatting is, how to apply it in your code, and display Strings and numbers. You will also be introduce to replacement fields, which is important when it comes to printing out multiple strings and numbers.
String Formatting - Displaying Numbers And Strings
19:24

Program Flow Control in Python
13 Lectures
02:21:31
Get and understanding on the various types of Program Flow Control lectures you will be tackling in this section
Introduction
00:28
Its time to discuss the basics of Program Flow Control. Namely, what it is and how its used, and how its an important basic fundamental in Python programming. You will also learn about indentation which is something not required in many other programming languages, and how using it incorrectly can prevent programs from working.
An Introduction To Program Flow Control
07:25
If, ElIf, and Else are important building blocks for Python programs. Here we are going to discuss what they are used for, namely condition processing of your code, which is essential to creating any program of even minimal complexity.
Test Conditions With If, ElIf & Else
Preview
18:47
This lectures continues where we left off with If, ElIf, and Else. This time we will use more complex versions and get to know the and and or operators.
More Advanced If, ElIf & Else Processing
15:43
This is a challenge lecture to better understand your knowledge of If, ElIf, and Else. As with all challenges in the course, try solving the challenge first, and then come back and see how we did it. The challenge involves creating a program that asks the user to enter the name and age and check if the age meets our requirements to take a holiday.
Challenge - If Then Else
Preview
06:33
A for loop is use by programmers to execute a line or block of code a given number of times. You will learn what how to generate a for loop in Python.
For Loops
11:07
We move on to more advanced applications of for loops, such as printing out a sequence of strings. We also get to know about using step in your for loop and its usefulness.
Extending For Loops
10:14
In some cases you may want to break out a for loop early. We are going to look at continue and break which are two ways to help control the flow of your Python program. Plus we are going to look at a second and separate use of Else that we have not seen previously.
Understanding Continue, Break And Else
Preview
16:29
IntelliJ does a great job to warn us if our code has errors, but it also suggests if there are ways for the code to be improved. We will find out how to use the markers that show up on the right hand side of the screen to check for warnings in our code. We will also learn to use a short hand way to assign values to variables with a concept called Augmented Assignment.
Augmented Assignment
Preview
09:45
Challenge - Program Flow - Part 1
14:10
Challenge - Program Flow - Part 2
10:49
A for loop is only one type of loop. Another loop used in Python is the while loop, which is based on conditions you set, rather than executing a given number of times. You will learn about the while loop in this video
While Loops
13:19
This is a challenge for the while loop. The challenge consists of you developing a program that allows as many guesses of a number as possible and should the let the player know if the guess is higher or lower (its an advanced version of code we developed without a while loop previously).
Challenge - While Loop
06:42

Lists, Ranges & Tuples in Python
9 Lectures
01:26:38
You are going to understand what the sections covers when it comes to the topic of Lists,Ranges and Tuples.
Introduction
00:21
This lecture introduces you to the basic sequences in Python. Namely Lists, Ranges and Tuples. We will focus mainly on Lists here, what they are, how they work, and all about sequences. Plus we will start on sequence operators. We will even cover how to sort your lists simply and efficiently.
Lists In Python
11:18
This lecture continues the discussions on lists with an exercise on using the list function to print each and every single character of a string. We discuss some inbuild options like setting reverse=true to reverse the sorting of elements in a list.
More About Lists
Preview
09:59
This is a challenge for lists, designed to test your understanding of them. You should come away after completing the challenge with a better understanding of lists.
Challenge - Lists
06:35
Its time to discuss Iterators and Iterable Objects. We discuss the relationship of Strings and Lists with Iterators which should help you understand how useful they are and how to use them. There is also a mini challenge in this video as well.
Understanding Iterators
08:54
Ranges are a useful addition to for loops. You will learn about Ranges here. Specifically, you will learn about having more fine control on what part of the sequence you want to process. In addition, you will understand what to do and importantly, what not do when using Ranges in your Python code. We finish with understanding Slices, what they are and how to implement them with ranges.
Understanding and using Ranges
Preview
11:38
We continue on with Ranges from where we left them in the previous video. Lets look at understanding equality in ranges, as well as how to reverse a range in order. We also go through a mini challenge to test our understanding of Ranges.
More About Ranges
08:03
This lecture focuses on tuples, what they are (an alternative to Lists), and how they are important if you want to have an immutable sequence (you will understand what that means as well). We will also discuss when to use a list, and when to use a tuple.
Ordered Sets With Tuples
14:57
Continuing on with Tuples, here are will look at more advanced concepts. Specifically, how to put tuples within tuples. And we will finish off with a mini challenge where you will need to figure out how to use Tuples to print a music album's individual track details.
More On Ordered Sets With Tuples
Preview
14:53

The Binary number system explained
4 Lectures
31:44
Have an understanding on what this section on Binary number system will cover.
Introduction to the Section
00:59
An introduction to what Binary actually is
Binary Basics
02:31
A deeper discussion on what Binary is and how to implement it
What is binary
10:23
In this section you will get an understanding on how Hexadecimal and Octal relates to the Binary system as well as a challenge in the end
Hexadecimal and Octal and the Challenge
17:51

Python Dictionaries and Sets
9 Lectures
02:05:06
Have an understanding on the various topics you will go through in this section.
Introduction to the Section
00:30
The part 1 to understanding dictionaries in Python
Python Dictionaries
Preview
16:09
Part 2 to understanding dictionaries in Python
Dictionaries Part 2
15:15
The final part to understanding dictionaries in Python
Dictionaries Part 3
20:57
Tackle the 2 challenges for dictionaries
Dictionaries Challenge
13:06
Get a more deeper understanding on Dictionaries
More on Dictionaries
Preview
16:58
The second challenge for the Dictionaries topic
The Second Dictionary Challenge
08:41
Get to know about sets in Python and gain an understanding on how to use it.
Sets
15:03
Continuation on the discussion on sets as well as a Python challenge all around it.
Python Sets Part 2 and Challenge
18:27

Input and Output (I/O) in Python
11 Lectures
02:26:00
Have an understanding on the various topics you will learn from this Input and Output section.
Introduction to the Section
00:21
Get an understanding on the number of ways to read a file.
Reading and writing text files
18:45
Get an understanding on the number of ways to write a file.
Writing Text Files
15:43
Understanding how to use the mode to append files as well as a challenge about it
Appending to Files and Challenge
05:37
Have an understanding on how to write binary files in Python
Writing Binary Files Manually
17:57
Get to know Pickling in Python and how it is use to write binary files
Using Pickle To Write Binary Files
Preview
19:38
Get an understanding on the alternative to Pickling and that is the Shelve module
Shelve
15:58
Learn how to manipulate data in a file using the Shelve module
Manipulating Data With Shelve
10:51
Go into understanding on how to update values stored in a shelve, a common way to increase performance and also tackle a problem that people often encounter in the shelve module
Updating With Shelve
15:43
Learn how to get pass the errors when converting a Dictionary into a Shelve as well as go through the Shelve challenge
Shelve Challenge
15:50
Continuation of the Shelve challange
Challenge Continued
09:37
7 More Sections

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


حسین 2 سال و 4 ماه قبل

لینک های دانلود کار نمیکنه

مدیر 2 سال و 4 ماه قبل

لینک ها هم اکنون در دسترس هستند.