در صورتی که قصد دارید یک کسب و کار آنلاین بین المللی به زبان انگلیسی راه اندازی نمایید این دوره مناسب شماست!

این دوره راه اندازی کسب و کار انگلیسی و وبلاگ نویسی را در یک ماه به صورت کامل آموزش می دهد. در این آموزش تصویری قواعد دستور زبان ، نحوه کار با ساختار جمله از قبیل اسم، ضمیر، فعل، قید، صفت، حرف ندا، رابطه و حرف اضافه را می آموزید. همچنین کار با اصطلاحات، واژگان و انواع زمان ها مانند زمان حال ساده ، حال استمراری ، گذشته ساده ، گذشته استمراری و… را نیز خواهید آموخت.
این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • گرامر زبان انگلیسی
 • ساخت جملات شرطی در انگلیسی
 • ساخت جملات مجهول در انگلیسی
 • فرمول ساخت جمله
 • کار با افعال زمان حال ساده
 • کار با افعال زمان حال استمراری
 • کار با افعال زمان گذشته ساده
 • کار با افعال گذشته استمراری
 • کار با افعال آینده ساده
 • کار با افعال آینده استمراری
 • نحوه جستجوی پیشرفته داده
 • کار با واژگان
 • کار با اصطلاحات در انگلیسی
 • استفاده از کلمه باید در جمله
 • استفاده از کلمات Some یا Any
 • کار با واژگان مترادف و متضاد
 • و…

عنوان دوره: Udemy (COMPREHENSIVE) Business English and Blog Writing in a Month
مدت زمان: 1 ساعت و 30 دقیقه
نویسنده: HasKom Instructors, Komal Zehra

توضیحات:

Udemy (COMPREHENSIVE) Business English and Blog Writing in a Month

HasKom Instructors, Komal Zehra
1.5 Hours
All Levels

Learn business English and become a successful blog writer. Grammar, Sentences, Tenses, Idioms, Vocabularies and more
IMP: More lectures are in progress and will be uploaded soon. This course will be containing more than 40 lectures.
Hello,
In this course you will learn basic to advance English, you will about business English skills, you learn about how to write on blogs perfectly and you will learn and improve grammar, tenses, idioms, vocabularies and much more things you will get in this course.
IMPORTANT: This course currently have 25 lectures and remaining lectures are in progress and will be uploaded soon.
What's inside this course?
Rules of grammar
Parts of speech ( noun, pronoun, verb, adverb, adjective, interjection, conjunction and preposition)
Articles (a, an & the)
Sentence structure and making
Tenses
Present simple tense
Present continuous tense
Past simple tense
Past continuous tense
Use of can and could
Future simple tense
Future continuous tense (use of going to)
Use of will be able to
Use should
Auxiliaries
Idioms
Vocabularies
Advance Tenses
Business English skills
Blog Writing Training
and much more.
You will get exercises that will help you in making your skills more strong. You will also get exercises' answers at the end of this course.
So, if you want to speak English fluently in crowd or in front of business people or you want to do writing jobs without any single mistake then this course is perfect for you.
Hope you will enjoy the course.
What are the requirements?
You must have a register to write down important points.
What am I going to get from this course?
Over 33 lectures and 1.5 hours of content!
You will be able to speak good English in front of Business People.
You will be able to understand and answer any English question.
You will be able to apply any type of writing jobs.
You will be able to write without making any mistake like grammar, sentence structure etc
What is the target audience?
This course is made for every one.
Who want to speak English fluently in a crowd or in front of Business People.
Who love writing and who want to do writing jobs, this course is perfect for them.
Also who want to Improve their basics.
Specially for students of Schools and Colleges who have no basic understanding of English language.
Who actually want to speak English fluently.

Section 1: Introduction to HasKom Instructors
Lecture 1
Introduction to HasKom Instructors
01:51
Section 2: Let's Start the Course - English Grammar
Lecture 2
Introduction
03:55
Lecture 3
Parts of Speech (1)
04:03
Lecture 4
Parts of Speech (2)
03:47
Lecture 5
Preposition
02:44
Lecture 6
Exercise of Parts of Speech (1)
01:07
Lecture 7
Exercise of Parts of Speech (2)
04:57
Quiz 1
Parts Of Speech
4 questions
Lecture 8
Sentence Part 1
02:36
Lecture 9
Sentence Part 2
02:14
Lecture 10
Present Simple Tense
03:51
Lecture 11
Exercise of Present Simple Tense
01:06
Lecture 12
Present Continuous Tense
04:52
Lecture 13
Past Simple Tense
02:35
Lecture 14
Past Continuous Tense
03:04
Lecture 15
Use of Can and Could
01:51
Lecture 16
Future Simple Tense
02:45
Lecture 17
Future Continuous Tense
02:06
Lecture 18
Use of "Will be able to"
01:19
Quiz 2
Guess the Tense
4 questions
Section 3: Answers of Exercises
Lecture 19
Parts of Speech (1) Exercise Answers
2 pages
Lecture 20
Parts of Speech (2) Exercise Answers
6 pages
Lecture 21
Present Simple Tense Exercise Answers
2 pages
Lecture 22
Present Continuous Tense Exercise Answers
2 pages
Section 4: Advance Section
Lecture 23
Intro of Advance Section
02:18
Lecture 24
Idioms
02:49
Lecture 25
Comma Apostrophe
01:38
Lecture 26
Vocabularies
01:15
Lecture 27
Present Continuous (Going to)
01:31
Lecture 28
Use of "Should"
02:12
Lecture 29
Superlative
02:20
Lecture 30
Auxiliaries
02:31
Lecture 31
Some or Any
01:10
Lecture 32
1st Conditional
02:29
Lecture 33
Synonyms and Antonyms
01:25