آموزش پیشنهادی فرادرس

بهبود مهارت speaking و listening در زبان انگلیسی

دسته بندی ها: آموزش لیسنینگ زبان انگلیسی (Listening) ، آموزش مکالمه زبان انگلیسی (Speaking) ، آموزش زبان ، آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش زبان انگلیسی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
English Grammar Launch: Upgrade your speaking and listening Publisher:Udemy Author:Anthony Kelleher Duration:06:01:51

Learn English grammar through lectures and listening and speaking practice, so you can confidently speak English.
Updated Feb 2017: New section on ‘Must’. 3 Lectures plus MP3 and PDF downloads!

Introduction
1 Lecture
02:24
Introduction
Preview
02:24

Had better
4 Lectures
24:58
Had better (Learn)
Preview
07:33
Had better (Things to Note)
Preview
07:12
Had better speaking practice (Master)
Preview
04:17
Had better listening practice (Master)
Preview
05:56

Enough and too
4 Lectures
23:30
Enough and too (Learn)
04:47
Enough and too (Things to Note)
07:39
Enough and too speaking practice (Master)
04:25
Enough and too listening practice (Master)
06:39

So and such
4 Lectures
18:57
So and such (Learn)
05:43
So and such (Things to Note)
03:30
So and such speaking practice (Master)
04:20
So and such listening practice (Master)
05:24

Used to
4 Lectures
21:41
Used to (Learn)
08:15
Used to (Things to Note)
02:44
Used to speaking practice (Master)
04:17
Used to listening practice (Master)
06:25

Present continuous
4 Lectures
19:47
Present continuous (Learn)
Preview
06:24
Present continuous (Things to Note)
Preview
03:05
Present continuous speaking practice (Master)
Preview
04:23
Present continuous listening practice (Master)
Preview
05:55

Present simple
4 Lectures
20:29
Present simple (Learn)
06:27
Present simple (Things to Note)
02:44
Present simple speaking practice (Master)
04:33
Present simple listening practice (Master)
06:45

Past simple
4 Lectures
18:55
Past simple (Learn)
04:11
Past simple (Things to Note)
03:49
Past simple speaking practice (Master)
04:28
Past simple listening practice (Master)
06:27

Present perfect
4 Lectures
27:56
Present perfect (Learn)
12:42
Present perfect (Things to Note)
05:40
Present perfect speaking practice (Master)
04:17
Present perfect listening practice (Master)
05:17

Going to
4 Lectures
22:06
Going to (Learn)
07:17
Going to (Things to Note)
04:30
Going to speaking practice (Master)
04:15
Going to listening practice (Master)
06:04
8 More Sections

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس