تبلیغات

آموزش Photoshop CC - لایه های تنظیم، حالت های ترکیبی و ماسک ها

دسته بندی ها: آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، دیزاین ، آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش های ادوبی (Adobe)

آیا تا کنون فکر کرده اید مهمترین ویژگی های فتوشاپ چیست که آن را بسیار منحصر به فرد می کند؟ جواب این سوال ساده است: لایه های تنظیم، حالت های ترکیبی و ماسک ها. تسلط بر این 3 ویژگی فتوشاپ به شما امکان می دهد همه چیزی را که می خواهید در عکاسی یا گرافیک به دست آورید. برای شروع از لایه های آغاز می کنیم که اصول اولیه کار با فتوشاپ هستند. در این دوره با لایه های تنظیم در فتوشاپ به همراه چندین تسک مانند درجه بندی رنگT اصلاح رنگ ها و غیره آشنا می شوید. برای درک بهتر لایه های تنظیم نیاز به درک حالت های ترکیبی در فتوشاپ دارید. همچنین یاد خواهید گرفت ماسک چیست و نحوه استفاده از آنها، اصلاح اشیا با استفاده از ماسک ها، ایجاد ماسک های دقیق برای سایه ها و هایلایت ها را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی ماسک ها و لایه ها
 • لایه های تنظیم
 • Hue/Saturation
 • تغییر رنگ ماشین با Hue/Saturation
 • Color Balance
 • فیلتر عکس
 • Gradient Map
 • حالت های ترکیبی
 • Hue/Color/Saturation/Luminosity
 • ماسک های Luminosity
 • ایجاد ماسک با  Color Range
 • تصاویر رنگی با استفاده از ماسک ها
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Photoshop CC: Adjustement Layers, Blending Modes & Masks Publisher:Udemy Author:Marcin Mikus Duration:02:54:46

Understand Layers and Layer Masks in Photoshop - Use Photoshop for Everyday Work!
Have you ever wondered what are most important features in Photoshop that makes it so unique? Answer for this question is simple; Adjustement Layers, Masks, and Blending modes. Mastering this 3 features of photoshop allows you to achieve everything you want in photography or graphic work. Starting from the layers which are foundation of every work you do in Photoshop. Whether it's image, some graphic object, text - those elements of your work often lives on it's own layers and with combination of other layers it create the final image. And major part of you layers in photoshop will be the ones called ''adjustement layers''.Curves, Levels, Selective Color, Color Balance. Sounds familiar? Those are the names of just few adjustement layers without which your work would be much more difficult. They help you with adjusting contrasts, lights, colors of the image. And they allow to do all of those things in non-destructive way.In this course I will walk you through all adjustement layers in Photoshop as well as we will do few simple tasks using them as adjust contrasts, do color grading or fix color and exposure issues. To understand adjustement layers to it's fullest potential you need to understand blending modes in Photoshop, and you are in the right place because we will be explaining them in this corse. But forget about boring theory, I am just going to shop you with the layers behave with different blending modes, so next time you will be working with photoshop you know what to expect!And finally I am going to teach you layer masks. In this course you will find out what are masks, how to use them in basic way by switching from white to black. How to correct object in non-destructive way using masks. And we will end up with more advanced things such as creating precise masks for shadows and highlights, creating masks for separated colors, or even working woth luminosity masks to change color values of the images or fix exposure issues.Layer Masks are an essential tool for anyone who works with multiple layers in Photoshop.In this course you don't get just theory but you will actually see reall time work with adjustement layers, blending modes and layer masks!
Who this course is for:
Photographers
Photoshop enthusiasts
People who need photoshop for their work
People who want to learn simple graphic things
Course content
28 lectures
02:54:46

Intorudtion to the Course
1 lecture
06:59
Intorudtion to the Course
06:59

Introduction to Masks and Layers
2 lectures
17:37
What are Layers
07:48
What Are Masks
09:49

Adjustement Layers
13 lectures
01:26:12
Fill Adjustement Layers
05:43
Levels
12:44
Curves
11:52
Exposure and Working with Lights Adjustement Layers
06:53
Hue/Saturation
11:35
Changing Color of a Car using Hue/Saturation
04:30
Color Balance
04:56
Black & White Adjustement Layer
03:32
Photo Filter
02:42
Channel Mixer
08:57
Color Lookup/Invert/Posterize
03:13
Selective Color
04:53
Gradient Map
04:42

Blending Modes
6 lectures
32:01
Introduction to Blending Modes
03:25
Darkening Blending Modes
04:18
Lightnen Blending Modes
04:55
Contrast Blending Modes
07:10
Hue/Color/Saturation/Luminosity
06:46
Inversion Blending Modes
05:27

Luminosity Masks
6 lectures
31:57
Creating Luminosity Masks
07:56
Changing Range of Luminosity Masks
03:55
Creating Masks with Color Range
05:41
Creating Masks with Channels
03:44
Color Grade Images Using Masks
06:34
Selecting Objects and Using Masks for Changing Lights & Colors
04:07

پیشنهاد فرادرس