مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش گام به گام PHP و MySQL برای مبتدیان

دسته بندی ها: آموزش مای اس کیو ال (MySQL) ، آموزش پی اچ پی (PHP) ، آموزش طراحی وب ، آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش پایگاه داده

در این آموزش تصویری با PHP و MySQL به صورت گام به گام آشنا می شوید. این دوره اصول برنامه نویسی PHP و MySQL ،  نحوه توسعه وب سایت و کار با پایگاه داده MySQL را آموزش می دهد. این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • مقدمه ای بر PHP
 • مبانی PHP
 • نحوه نصب XAMPP
 • کار با متغیرهای PHP
 • کار با عملیات ریاضی
 • کار با عملگرهای مقایسه و عملگرهای منطقی
 • کار با آرایه ها در PHP
 • کار با آرایه های چند بعدی در PHP
 • کار با حلقه ها در PHP
 • کار با دستور switch
 • کار با توابع با مقدار برگشتی
 • تاریخ و زمان توابع
 • کار با کوکی ها
 • ایجاد پایگاه داده MySQL با phpMyAdmin
 • نحوه اتصال به پایگاه داده MySQL
 • نحوه رمزگذاری برنامه
 • و...

عنوان دوره: Udemy PHP And MySQL For Beginners step by step مدت زمان: 6 ساعت نویسنده: Yogesh Patel

توضیحات:

How To Learn PHP & MySQL This Is Right Course For You
These days, you're nowhere without a website, so there's a huge value to web development skills. PHP is one of the most widely-used scripting languages around, and this course will help you master the basics of the language so that you can build your own website, or help refine your company's.
Discover the power of PHP as you take your website development skills to the next level. In this course we cover the very basics of PHP programming, then move on to more complex topics while still making sure the course is easy to understand for those who have never programmed before The advanced PHP training continues with topics on web services, introspection and reflection, Smart Templates, sessions, different frameworks, and some PHP best practices.
What are the requirements?
Beginning PHP developers
Basic knowledge of PHP or any other programming knowledge is needed
What am I going to get from this course?
Over 37 lectures and 5.5 hours of content!
Learn the basics of PHP programming
Demonstrate understanding of PHP programming
Learn MySQL database
Master PHP programming Language
What is the target audience?
Beginning PHP developers
Students

Section 1: Introduction Lecture 1 Getting Started and Introduction to PHP (For Absolute Beginners) 09:06 Section 2: The Basics of PHP Lecture 2 How to Install XAMPP 16:24 Lecture 3 How to Install Notepad++ as PHP Editor 07:04 Lecture 4 First PHP Script and Hello World 12:49 Lecture 5 PHP Variables and Echo Function 15:38 Lecture 6 Concatenation Operator and Escape sequences 11:42 Lecture 7 Arithmetic operation 04:42 Lecture 8 If, else and nested if/else Statements 06:42 Lecture 9 Comparison operators and Logical operators 09:50 Lecture 10 Example Code - if...else...elseif Statements 1 page Section 3: Arrays Lecture 11 Arrays in PHP 07:16 Lecture 12 Associative Arrays in PHP 05:03 Lecture 13 Example Code - Arrays in PHP 3 pages Lecture 14 Multidimensional Arrays in PHP 10:46 Section 4: Loops Lecture 15 While and Do While Loop in PHP 09:49 Lecture 16 For Loop in PHP 04:29 Lecture 17 PHP Foreach Loop 09:59 Section 5: Switch Statement Lecture 18 Switch Statement 09:00 Lecture 19 Example Code - PHP Switch…Case Statements 1 page Section 6: Variables Lecture 20 Using $_GET Variables in PHP 19:44 Lecture 21 Using $_POST Variables in PHP 12:57 Section 7: Functions Lecture 22 Basic Functions 06:13 Lecture 23 Functions with Arguments 05:33 Lecture 24 Functions with a Return Value 06:42 Lecture 25 Date and Time Functions 06:55 Lecture 26 Global Variables and Functions 05:28 Lecture 27 include() and require() functions 11:33 Lecture 28 Include_once() and require_once functions 04:14 Section 8: Sessions Lecture 29 PHP Sessions and Setting PHP Sessions 10:17 Lecture 30 How to unset or destroy PHP Sessions 05:23 Section 9: PHP Cookies Lecture 31 PHP Cookies 10:17 Lecture 32 Example code - PHP Cookies 1 page Section 10: MYSQL Lecture 33 Creating First MySQL Database With phpMyAdmin Part 1 10:42 Lecture 34 Creating First MySQL Database With phpMyAdmin Part 2 11:10 Lecture 35 How to connect to MySQL database using PHP 15:37 Lecture 36 Getting Data from MySQL Database using PHP 18:08 Section 11: PHP Md5 Encryption Lecture 37 PHP Md5 Encryption 14:49

حجم فایل: 681MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udemy PHP And MySQL For Beginners step by step

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس