مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش ایجاد وبسایت Full Stack با Django ،Python  و Bootcamp

دسته بندی ها: آموزش جنگو (Django) ، آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش طراحی وب ، آموزش پایتون (Python)

در این دوره تمامی نکات برای ساخت وب سایت با استفاده از Python، Django و دیگر تکنولوژی های وب را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی دوره
 • پرسش و پاسخ
 • راه اندازی و نصب
 • معرفی Front-End
 • وب چیست؟
 • معرفی HTML
 • تگ های HTML
 • لیست های HTML
 • HTML attributes
 • جدول ها در HTML
 • نحوه ایجاد فرم های HTML
 • مبانی CSS
 • CSS پیشرفته
 • پروژه Capstone
 • معرفی Bootstrap
 • دکمه های Bootstrap
 • فرم های Bootstrap
 • Navbars در Bootstrap
 • شبکه ها در Bootstrap
 • راه حل های پروژه Bootstrap
 • Javascript

و غیره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Python and Django Full Stack Web Developer Bootcamp Publisher:Udemy Author:Jose Portilla Duration:31:53:13

Learn to build websites with HTML , CSS , Bootstrap , Javascript , jQuery , Python 3 , and Django 1.11!
Welcome to the Python and Django Full Stack Web Developer Bootcamp! In this course we cover everything you need to know to build a website using Python, Django, and many more web technologies!

Course Introduction
4 Lectures
16:12
Learn about the course!
Introduction
Preview
02:03
Please don't skip this lecture, it contains important course information!
Course Overview Don't Skip this Lecture!
08:00
FAQ Lecture
FAQ - Frequently Asked Questions
00:27
Setup your computer for the course!
Course Set-Up and Installation
05:42

Front-End Introduction
1 Lecture
06:43
Learn how the internet works and how a website is retrieved! 
What is the Web?
06:43

HTML Level One - Basics
8 Lectures
50:01
Introduction to HTML Level One
HTML Level One Introduction
01:26
Learn HTML basics
HTML Part One Basics
06:20
Learn about the basic HTML tags
HTML Level One - Part Two -Basic Tagging
12:53
Learn how to create HTML lists
HTML Level One -Part Three - Lists
05:26
Learn about div and span tags in HTML
HTML Level One -Part Four - Divs and Spans
04:34
Learn about HTML attributes.
HTML Level One - Part Five - Attributes
09:30
Let's test your new skills!
HTML Level One Assessment - Overview
03:12
Solutions to the exercises for HTML Level One
HTML Level One Assessment Solutions
06:40

HTML Level Two - Advanced
9 Lectures
01:08:46
Introduction to HTML Level Two!
HTML Level Two Introduction
01:00
Learn about tables in HTML!
HTML Level Two - Part One - Tables
06:52
Get tested on Tables in HTML!
HTML Level Two - Part Two Tables Quiz
02:28
See the solutions to the Tables Quiz!
HTML Level Two - Part Three Table Quiz Solutions
05:57
Learn how to create HTML forms.
HTML Level Two Part Four - Forms Basics
12:14
HTML Level Two - Part Five Forms and Labels
14:27
Learn about Forms and Selections
HTML Level Two - Part Six Forms and Selections
11:37
Test your new Skills!
HTML Level Two - Assessment
02:08
Solutions to HTML Level Two Assessment!
HTML Level Two - Assessment Solutions
12:03

CSS Level One - Basics
9 Lectures
01:02:32
Introduction to CSS Level One
CSS Level One Intro
04:00
Learn about the basics of CSS!
CSS Level One Part One
14:42
Continued discussion on CSS and how to use them for styling!
CSS Level One Part Two
10:30
Quick Note about next lecture
00:23
Learn some more CSS!
CSS Level One Part Three
12:36
Learn some more CSS!
CSS Level One Part Four
04:11
Learn some more CSS!
CSS Level One Part Five
04:44
Test your CSS skills!
CSS Level One Assessment
04:13
Solutions to CSS Assessment!
CSS Level One Assessment Solutions
07:13

CSS Level Two - Advanced
6 Lectures
42:07
Introduction to CSS Level Two
CSS Level Two Introduction
00:26
Learn some more advanced CSS
CSS Level Two - Part One Fonts
12:00
Learn how to use custom fonts and use downloaded fonts with CSS!
CSS Level Two - Part One (Fonts) Continued
07:57
Continued Advanced CSS
CSS Level Two - Part Two Box Model
08:38
Test your skills with a CSS Art Project!
CSS Level Two Spectrum Project Overview
04:27
Solutions to CSS Project!
CSS Level Two Spectrum Project Solutions
08:39

Capstone Project One
3 Lectures
20:18
It is time to combine all your new skills into a HTML and CSS Capstone Project!
Capstone Project One Overview
03:16
It is time to combine all your new skills into a HTML and CSS Capstone Project!
Capstone Project One Solutions
09:22
It is time to combine all your new skills into a HTML and CSS Capstone Project!
Capstone Project One Solutions (Continued)
07:40

Bootstrap Overview
7 Lectures
01:32:00
It's time to learn about Bootstrap! We'll talk about Bootstrap 3 vs 4 as well!
Bootstrap Introduction
08:45
Learn how use buttons with Bootstrap!
Bootstrap Part One - Buttons
11:45
Learn how to create beautiful forms with Bootstrap!
Bootstrap Part Two Forms
13:15
Create great looking Navbars with Bootstrap!
Bootstrap Part Three Navbars
18:04
Learn about a fundamental concept of Bootstrap - the Grid System!
Bootstrap Part Four - Grids
18:19
Test your Bootstrap Skill!
Bootstrap Project
04:31
Solutions to Bootstrap Project!
Bootstrap Project Solutions
17:21

Javascript Level One - Basics
13 Lectures
01:31:08
Now it is time to wrap up the front end of the full stack with Javascript! We'll learn the basics in Javascript Level One .
JS Level One Introduction
01:23
Now it is time to wrap up the front end of the full stack with Javascript! We'll learn the basics in Javascript Level One .
JS Level One - Part One Basics
18:19
Now it is time to wrap up the front end of the full stack with Javascript! We'll learn the basics in Javascript Level One .
JS Level One - Part Two Connecting Javascript
04:23
Now it is time to wrap up the front end of the full stack with Javascript! We'll learn the basics in Javascript Level One .
JS Level One - Part Three Exercise
02:53
Now it is time to wrap up the front end of the full stack with Javascript! We'll learn the basics in Javascript Level One .
JS Level One - Part Three Solutions
02:06
Now it is time to wrap up the front end of the full stack with Javascript! We'll learn the basics in Javascript Level One .
JS Level One - Part Four - Operators
12:00
Now it is time to wrap up the front end of the full stack with Javascript! We'll learn the basics in Javascript Level One .
JS Level One - Part Five - Control Flow
13:47
Now it is time to wrap up the front end of the full stack with Javascript! We'll learn the basics in Javascript Level One .
JS Level One - Part Six While Loops
08:56
Now it is time to wrap up the front end of the full stack with Javascript! We'll learn the basics in Javascript Level One .
JS Level One - Part Seven For Loops
07:58
Now it is time to wrap up the front end of the full stack with Javascript! We'll learn the basics in Javascript Level One .
JS Level One Part Eight Loop Exercises
00:41
Now it is time to wrap up the front end of the full stack with Javascript! We'll learn the basics in Javascript Level One .
JS Level One - Part Eight Solutions
04:16
Now it is time to wrap up the front end of the full stack with Javascript! We'll learn the basics in Javascript Level One .
JS Level One - Project Overview
05:06
Now it is time to wrap up the front end of the full stack with Javascript! We'll learn the basics in Javascript Level One .
JS Level One - Part Nine Project Solutions
09:20

Javascript Level Two
11 Lectures
01:30:52
Welcome to Javascript Level Two. It is time to learn some advanced Javascript to help complete our understanding of the Front-End of the Full Stack!
JS Level Two - Introduction
00:52
Welcome to Javascript Level Two. It is time to learn some advanced Javascript to help complete our understanding of the Front-End of the Full Stack!
JS Level Two - Part One - Functions
19:58
Welcome to Javascript Level Two. It is time to learn some advanced Javascript to help complete our understanding of the Front-End of the Full Stack!
JS Level Two - Part Two Function Exercises
02:08
Welcome to Javascript Level Two. It is time to learn some advanced Javascript to help complete our understanding of the Front-End of the Full Stack!
JS Level Two - Part Two Function Solutions
14:05
Welcome to Javascript Level Two. It is time to learn some advanced Javascript to help complete our understanding of the Front-End of the Full Stack!
JS Level Two - Part Three Arrays
16:16
Welcome to Javascript Level Two. It is time to learn some advanced Javascript to help complete our understanding of the Front-End of the Full Stack!
JS Level Two - Part Four Array Exercise Overview
05:03
Welcome to Javascript Level Two. It is time to learn some advanced Javascript to help complete our understanding of the Front-End of the Full Stack!
JS Level Two - Part Four Array Solutions
07:27
Welcome to Javascript Level Two. It is time to learn some advanced Javascript to help complete our understanding of the Front-End of the Full Stack!
JS Level Two Part Five Objects
11:14
Welcome to Javascript Level Two. It is time to learn some advanced Javascript to help complete our understanding of the Front-End of the Full Stack!
JS Level Two Part Five Objects Continued
08:12
Welcome to Javascript Level Two. It is time to learn some advanced Javascript to help complete our understanding of the Front-End of the Full Stack!
JS Level Two Part Six Object Exercises
01:33
Welcome to Javascript Level Two. It is time to learn some advanced Javascript to help complete our understanding of the Front-End of the Full Stack!
JS Level Two Part Six Object Exercise Solutions
04:04
17 More Sections

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


مطلبی 2 سال و 2 ماه قبل

متاسفانه در مورد حجم دوره دچار اشتباه شدم و انتقادی به ناحق کردم که تماما اشتباه بود و بدین ترتیب حقیقتا از حضورتان معذرت می خوام ...

مطلبی 2 سال و 2 ماه قبل

با این وجود از شما همچنان بی اندازه ممنونم

مطلبی 2 سال و 2 ماه قبل

سلام؛ کل دوره به یک و نیم گیگ نمی رسه، پارت بندی اش به دلیل اشتراکات فایلی متعدد پارت ها شده 3.7 GB و متاسفانه این تنها مورد نیست. شاید بهتره در پارت بندی و فرآیندی که استفاده می کنید تجدید نظر کنید.