در این دوره با ES6 آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی ES6
 • Constants و Variables
 • CONST و LET
 • استفاده از scope
 • Array helpers و Loop
 • ForEach Helper
 • Map helper
 • Filter helper
 • Reduce helper
 • توابع Fat arrow
 • Object Literals
 • Argument های پیش فرض
 • Rest و Spread
 • کار با کلاس ها
 • Destructuring