تبلیغات

آموزش کامل JavaScript و ES6 - از جمله ES7 & React

دسته بندی ها: آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش طراحی وب ، آموزش ری اکت (React) ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

udemy-the-full-javascript-and-es6-tutorial-including-es7-and-react

این دوره شامل یک تن از محتوای خلاقانه است، بنابراین شما JS و ES6 را بصورت کاملا آموزنده، و سرگرم کننده یاد میگیرید. این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های این دوره:

 • معرفی دوره
 • نصب یک ویرایشگر کد
 • راه اندازی با گره
 • معرفی جاوا اسکریپت
 • آشنایی با HTML
 • اضافه کردن JS به HTML
 • مدل شی سند (DOM)
 • معرفی JS
 • زبان جاوا اسکریپت و ملزومات
 • نحو، بیانیه ها، و انواع داده
 • متغیرها و واگذاری
 • اپراتورها
 • آرایه ها و روش آرایه
 • booleans و مقایسه اپراتورها
 • بیانیه If
 • دستور switch
 • حلقه های For
 • حلقه While
 • راه اندازی یک محیط توسعه ES6
 • ارائه ES6، Babel، و Webpack
 • چرا ما به Babel نیاز داریم؟
 • نحوه کار Babel
 • مزایای Webpack
 • راه اندازی با Webpack
 • اضافه کردن Babel به Webpack
 • انشعاب محیط برنامه نویسی
 • راه اندازی یک محیط توسعه ES6
 • آشنایی با ES6
 • ارائه نحو ES6 جدید
 • الگوی Literal
 • گسترش اپراتور و پارامترهای Rest
 • خرابی، واگذاری در آرایه ها و اشیا
 • ارائه روش ها و ماژول ها
 • توابع Arrow
 • نقشه و روش فیلتر
 • مواد و روش های Helper
 • چک کردن شماره
 • کلاس ها و نمونه های اولیه
 • ارائه کلاس
 • تعریف کلاس
 • به ارث بردن کلاس
 • روش استاتیک در کلاس
 • تفاوت برجسته بین کلاس ها و نمونه های اولیه
 • ساختمان داده در ES6
 • نوشته مجموعه
 • ارائه نقشه
 • نوشتن یک نقشه
 • ژنراتور ES6
 • ارائه ژنراتور
 • تعریف یک ژنراتور
 • نسل XYZ
 • کنترل جریان با ژنراتور
 • ژنراتور در مقابل تکرارکننده

عنوان دوره: Udemy The Full JavaScript and ES6 Tutorial - including ES7 and React

نویسنده: David Katz

توضیحات:

Udemy The Full JavaScript & ES6 Tutorial - (including ES7 & React)
The most in-depth course on ES6 around. Start with JavaScript, deep-dive into ES6, & even more (Webpack, ES7, & React)!
Author: David Katz
Link: 

Description

Become a highly-demanded software engineer and developer by taking this in-depth tutorial on JavaScript and ES6. As one of the most highly-paid languages in the industry, learning ES6 will open so many opportunities and jobs for you! This course contains a ton of creative content, so you’ll learn JS and in-depth ES6 in a stimulating, informative, and fun way. Filmed tutorials will get you coding yourself. The videos will ensure that you understand the reason behind each new line and keyword. Optional quizzes and coding challenges reinforce key concepts. Next, coding breaks in each section allow you to approach the course at your own pace. Jokes come up every now and then, especially in the breaks. Who knows, you may chuckle at some ES6 humor! If you’re new, then this course gives a great intro to JavaScript as a first programming language. If you have a lot of experience, then you’ll find a nice overview of JS and in-depth ES6 topics. Either way, this course is perfect for you! What are you waiting for? Let’s dive into JavaScript and ES6 and start coding!

Who is the target audience?

Anyone who wants a top-to-bottom intro to JavaScript. Someone who hopes to elevate their JS with in-depth es6 knowledge. An experienced programmer wanting an overview of advanced es6 topics. Curriculum For This Course Expand All 104 Lectures Collapse All 104 Lectures 04:50:54 + – Introducing the Course 6 Lectures 07:36 Introducing the Course 01:39 Introducing the Instructor 01:07 Outline of the Course 01:05 Installing a Code Editor 01:21 Setting Up with Node 01:57 Getting the Source Code 00:27 + – Introducing JavaScript 5 Lectures 13:09 Introducing JavaScript 02:33 Understanding HTML 03:49 Adding JS to HTML 02:35 The Document Object Model (DOM) 03:06 Introducing JS - A Review 01:06 + – JavaScript Language and Essentials 16 Lectures 47:26 Javascript Language and Essentials - the Foundation 00:55 Syntax, Statements, and Data Types 03:37 Variables and Assignment 03:53 Operators 03:18 Help! Can You Fix this Syntax? 1 question Help! Can You Fix This Syntax? | Solution 00:26 Functions 04:07 Objects 04:22 Arrays and Array Methods 04:01 Weighing Buddy (Functions and Objects) 1 question Weighing Buddy (Functions and Objects) | Solution 00:14 Booleans and Comparison Operators 02:57 If Statements 04:57 Switch Statements 03:34 For Loops 04:36 While Loops 04:32 Show Me the Evens - Show me the Odds 1 question Show Me the Evens - Show Me the Odds | Solution 00:27 Language and Essentials - the Foundations | Section Overview 01:29 + – Setting up an ES6 Development Environment 10 Lectures 18:19 Presenting ES6, Babel, and Webpack 00:56 A Note for "ES6 Essentials" Students 00:18 Why We Need Babel 01:31 How Babel Works 01:40 Benefits of Webpack 01:21 Setting Up With Webpack 05:26 Some Webpack Troubleshooting Solutions 00:25 Adding Babel to Webpack 04:31 Forking the Coding Environment 01:10 Setting Up an ES6 Development Environment | Section Overview 01:00 + – Understanding ES6 Essentials Part 1 8 Lectures 27:24 Presenting New ES6 Syntax 02:20 Assignment with Let and Const 05:20 Control with Block Scoping 04:33 Template Literals 03:05 Operating and Destructuring | Preview 00:50 Spread Operator and Rest Parameters 03:34 Destructuring Assignment on Arrays and Objects 06:07 Optional Quiz : New ES6 Syntax 4 questions Synthesizing ES6 Syntax | Section Overview 01:35 + – Understanding ES6 Essentials Part 2 8 Lectures 27:18 Presenting Methods and Modules 01:55 Arrow Functions 04:28 Map and Filter Method 05:03 Presenting Additional ES6 Built-in Methods 01:46 String Helper Methods 03:52 Checking Numbers 03:18 Modules 05:34 Optional Quiz : Methods and Modules 4 questions Methods and Modules | Section Overview 01:22 + – Classes and Prototypes 9 Lectures 25:44 Presenting Classes 01:55 Defining Classes 04:08 Inheriting Classes 05:05 Static Methods in Classes 02:54 Fender Bender (Classes) 1 question Fender Bender (Classes) | Solution 00:25 Highlighting Differences between Classes and ProtoTypes 02:17 ProtoTypes 07:12 Prototype a Vehicle 1 question Prototype a Vehicle | Solution 00:34 Classes and Prototypes | Section Overview 01:14 + – Data Structures in ES6 7 Lectures 19:52 Presenting Data Structures in ES6 01:48 Writing a Set 05:39 Does this Word Contain this Letter? (Sets) 1 question Does this Word Contain this Letter? | Solution 00:22 Presenting Maps 01:20 Writing a Map 08:54 How Many Times Does this Letter Appear? (Maps) 1 question How Many Times Does this Letter Appear? | Solution 00:36 Data Structures in ES6 | Section Overview 01:12 + – Closures in ES6 6 Lectures 17:38 Presenting Closures 00:56 Closures and Scoping 03:31 Function Factories 06:05 Addition Factory (Closures) 1 question Addition Factory (Closures) | Solution 00:29 Private Methods 05:41 Time for an optional quiz! Let's check our newfound knowledge of closures. Optional Quiz: Examining Closures 3 questions Closures in ES6 | Section Overview 00:56 + – ES6 Generators 6 Lectures 16:22 Presenting Generators 01:02 Defining a Generator 05:00 Generation XYZ 1 question Generation XYZ | Solution 00:13 Controlling Flow with Generators 03:27 Generators vs Iterators 05:36 Time for an optional quiz! Let's check our newfound knowledge of generators. Optional Quiz | Generators in ES6 3 questions ES6 Generators | Section Overview 01:04 4 More Sections

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udemy The Full JavaScript and ES6 Tutorial - including ES7 and React

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 475.0MB Udemy The Full JavaScript and ES6 Tutorial - including ES7 and React_git.ir.rar