الگوهای طراحی طرح های توسعه نرم افزار هستند. در این دوره با برخی از الگوهای طراحی رایج ازجمله Composite، Decorator، Singleton،Command، State، Factory Method و Chain of Responsibility آشنا می شوید و  آنها را به دنیای واقعی با استفاده از دمو و مطالعات موردی مرتبط می کند.

سرفصل:

 • مقدمه
 • الگوهای طراحی
 • مطالعه موردی: درخواست و بررسی سیستم
 • الگو Composite
 • الگو Decorator
 • الگو Singleton
 • الگو Factory Method
 • الگو Chain of Responsibility
 • الگو Command
 • الگو State
 • خلاصه