آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش الگوهای طراحی (Design Patterns)

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، آموزش الگوهای طراحی (Design Patterns)

الگوهای طراحی طرح های توسعه نرم افزار هستند. در این دوره با برخی از الگوهای طراحی رایج ازجمله Composite، Decorator، Singleton،Command، State، Factory Method و Chain of Responsibility آشنا می شوید و  آنها را به دنیای واقعی با استفاده از دمو و مطالعات موردی مرتبط می کند.

سرفصل:

 • مقدمه
 • الگوهای طراحی
 • مطالعه موردی: درخواست و بررسی سیستم
 • الگو Composite
 • الگو Decorator
 • الگو Singleton
 • الگو Factory Method
 • الگو Chain of Responsibility
 • الگو Command
 • الگو State
 • خلاصه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
A Design Patterns Refresher Publisher:WintellectNOW Author:Brian C. Lanham Duration:00:51:22

Design patterns are the blueprints of software development. In his inaugural course for WintellectNOW, Brian reviews some of the more commonly used design patterns, including Composite, Decorator, Singleton, Factory Method, Chain of Responsibility, Command, and State, and relates them to the real world using demos and case studies.
00:00:00 - Introduction
00:01:05 - Design Patterns Overview
00:01:52 - Case Study: Loan Request and Review System
00:02:24 - Composite Pattern
00:03:39 - Composite Pattern in Action (Demo)
00:17:35 - Decorator Pattern
00:18:26 - Decorator Pattern in Action (Demo)
00:27:23 - Singleton Pattern
00:28:03 - Singleton Pattern in Action (Demo)
00:30:05 - Factory Method Pattern
00:30:46 - Factory Method Pattern in Action (Demo)
00:33:21 - Chain of Responsibility Pattern
00:34:37 - Chain of Responsibility Pattern in Action (Demo)
00:40:19 - Command Pattern
00:41:05 - Command Pattern in Action (Demo)
00:45:45 - State Pattern
00:46:31 - State Pattern in Action (Demo)
00:50:41 - Summary

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس