در این دوره نحوه اعتبارسنجی jQuery و Unobtrusive را یاد خواهید گرفت که برای افزودن اعتبارسنجی سمت کلاینت مورد استفاده قرار می گیرد تا Data Annotations در سرور بکار گرفته شود و از نیاز full HTTP Post برای اعتبارسنجی فرم جلوگیری کند. همچنین نحوه فعال سازی این قابلیت، unobtrusive در HTML5 با استفاده از داده، متاداده و نحوه افزودن این پلاگین ها با Nuget را نیز یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

  • مقدمه
  • اعتبارسنجی سمت کلاینت و Unobtrusive
  • نحوه اعتبارسنجی
  • مقایسه اعتبارسنجی سمت کلاینت و Unobtrusive
  • افزودن اسکریپت های Client-Side و Unobtrusive
  • معایب اعتبارسنجی Unobtrusive