یکی از مزایای اصلی TFS و ویژوال استودیو آنلاین این است که هر کدام با استفاده از Scrum پشتیبانی را برای توسعه Agile انجام می دهند. در این ویدئو آموزشی با Scrum و پشتیبانی Visual Studio Online از Scrum و Agile Planning آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • پیش نیازها
 • مباحث دوره
 • معرفی Scrum
 • ارتباط Agile با Scrum
 • نقش های Scrum
 • رویدادهای Scrum
 • مصنوعات Scrum
 • جریان فرآیند Scrum
 • سوزاندن نمودارها
 • تعریف و پیکربندی پروژه تیمی (نسخه ی نمایشی)
 • ساخت Backlog و Agile Estimation
 • Story Points
 • Story Points و Velocity
 • وارد کردن Velocity
 • Product Backlogs, Sprint Planning, and Sprint Backlogs
 • سفارش سازی Task Board
 • برنامه ریزی ظرفیت (نسخه ی نمایشی)
 • پیشرفت و سوزاندن کار به سوی تکمیل
 • خلاصه