در این دوره با درختان جستجو دودویی، نحوه کارکرد آنها، تفاوت آنها با درختان دودویی معمولی و زمان استفاده از آنها آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی درختان دودویی
 • معرفی درختان جستجو دودویی (BST)
 • بهترین سناریو BST
 • بدترین سناریو BST
 • پیدا کردن حداکثر و حداقل در BST
 • پیدا کردن Successor و Predecessor در BST
 • جستجو برای یک گره در BST
 • افزودن گره جدید در BST
 • حذف گره از BST
 • اجرای BST در #C (نسخه ی نمایشی)