تبلیغات

آموزش الگوریتم ها و ساختارهای داده - Priority Queue

دسته بندی ها: الگوریتم و فلوچارت ، آموزش های WintellectNOW ، علم داده (Data Science)

به عنوان یک توسعه دهنده، شما هر روز با الگوریتم ها و ساختارهای داده سرو کار دارید. اما آیا می دانید چگونه کار می کنند؟ در این دوره با مفاهیم اولیه Comparison و Stability، صف ساختار داده، هدف آن و روش های پیاده سازی آن با ساختارهای List و Heap آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • نقش Comparison در الگوریتم ها
 • اهمیت Comparison
 • درک IComparable در دات نت
 • پیاده سازی IComparable در سی شارپ
 • درک IComparer در دات نت
 • پیاده سازی IComparer در سی شارپ
 • نقش Stability در الگوریتم ها
 • کاربرد Scenario Stability
 • Priority Queue
 • عملیات در Priority Queue
 • Priority Queue  پیاده سازی شده از طریق آرایه / لیست لینک شده
 • پیاده سازی Priority Queue با استفاده از لیست مرتب شده و مرتب نشده در سی شارپ
 • Priority Queue پیاده سازی شده از طریق Heap
 • پیاده سازی Priority Queue با استفاده از Heap در سی شارپ
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Algorithms and Data Structures: Priority Queue Publisher:WintellectNOW Author:Razi bin Rais Duration:01:18:52

As a developer, you work with algorithms and data structures every day. But how often do you take the time to understand how they work? In the first in a series of videos on algorithms and data structures, Razi discusses the fundamental concepts of Comparison and Stability, and then dives deeply into the Priority Queue data structure, discussing its purpose and ways to implement it using List and Heap structures and various trade-offs among these approaches.
00:00:00 - Introduction
00:02:28 - Role of Comparison in Algorithms
00:05:19 - Importance of Comparison (Demo)
00:07:49 - Understanding IComparable in .NET
00:11:00 - Implementing IComparable in C# (Demo)
00:19:17 - Understanding IComparer in .NET
00:21:34 - Implementing IComparer in C# (Demo)
00:28:40 - Role of Stability in Algorithms
00:30:07 - Scenario – Stability Usage
00:33:31 - Priority Queue Overview
00:35:53 - Basic Operations on Priority Queue
00:38:46 - Priority Queue – Implemented via Array/Linked List
00:41:35 - Implementing Priority Queue using Sorted and Unsorted List in C# (Demo)
00:57:30 - Priority Queue – Implemented via Heap
01:04:11 - Implementing Priority Queue using Heap in C# (Demo)

پیشنهاد فرادرس