در این دوره با نکات، ترفندها و تکنیک های اشکال زدایی و عملکرد در AngularJS آشنا شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • پیش فرض ها
 • بخش 1: اشکال زدایی
 • وقتی همه چیز اشتباه می شود
 • سرویس استثنایی (exceptionHandler$ )
 • (Captain’s Log ($log
 • Debugger Statement
 • خطاها، ورود به سیستم و Debugger
 • AngularJS و DOM
 • Batarang
 • بخش 2: عملکرد
 • ابزارهای عملکرد
 • ابزارهای توسعه دهنده Chrome
 • Zone for Instrumentation
 • Law of Least Angular
 • Rendering در مقابل Binding
 • Bindonce
 • Long Lists
 • ng-if درمقابل ng-show
 • Smart $watch
 • Lazy Loading
 • جمع بندی