پیشنهاد فرادرس

آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud - قسمت 1 - مبانی

دسته بندی ها: آموزش Cloud ، آموزش شبکه ، آموزش های WintellectNOW

در این دوره با مبانی و اصول معماری Cloud آشنا می شوید. همچنین سرویس ها، میکروسرویس ها، نقص یا عدم موفقیت تلرانس، مقیاس پذیری خودکار، container، اپلیکیشن های 12فاکتوری، نحوه کارکرد اپلیکیشن های ابری توزیع شده، ساخت بلاک ها و غیره را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مقدمه
 • چرا اپلیکیشن های Cloud؟
 • عدم موفقیت
 • ارکسترها
 • مناطق، مناطق دسترسی، و دامنه های ناقص
 • سرویس ها و معماری های مبتنی بر سرویس
 • Monoliths در مقابل Microservices
 • (Service-Level Agreements (SLAs و سرویس های وابسته
 • مقیاس پذیری خودکار
 • سرویس ها و اپلیکیشن های 12 فاکتور
 • Container
 • چرا Container؟ جداسازی در مقابل تراکم
 • Container و سیستم عامل ها
 • ارکسترها و کانتینرها
 • استقرار و ادغام مداوم
Architecting Distributed Cloud Applications, Part 1: Fundamentals Publisher:WintellectNOW Author:Jeffrey Richter Duration:01:45:11

In Part 1 of this landmark series, Wintellect cofounder and Microsoft Software Architect Jeffrey Richter presents the basic principles of cloud architecture. Learn about services, microservices, failure and fault tolerance, auto-scaling, containers, 12-factor applications, and more, and build an understanding of how distributed cloud applications work and the building blocks that make them up.
00:00:00 - Introduction
00:02:48 - Why Cloud Applications?
00:15:03 - Embracing Failure
00:23:56 - Orchestrators
00:32:25 - Regions, Availability Zones, and Fault Domains
00:38:52 - Services and Service-Based Architectures
00:42:48 - Monoliths vs. Microservices
00:57:29 - Service-Level Agreements (SLAs) and Dependent Services
01:01:35 - Auto-Scaling
01:07:46 - 12-Factor Services and Applications
01:19:22 - Containers
01:24:24 - Why Containers? Isolation vs. Density
01:30:55 - Containers and Operating Systems
01:31:42 - Orchestrators and Containers
01:39:28 - Continuous Integration and Deployment

پیشنهاد فرادرس

captcha