میکروسرویس ها از شبکه برای ایجاد ارتباط با یکدیگر استفاده می کنند. اما معماری اپلیکیشن مبتنی بر میکروسرویس به سادگی جایگزین کردن فراخوانی های تابع با فراخوانی های شبکه نیست. در این دوره با مفاهیم مهم مانند API versioning و client retries و idempotence و دلیل اهمیت آنها برای معماری های ابری توزیع شده آشنا خواهید شد.

سرفصل:

 • مقدمه
 • 8 فلسفه غلط درباره رایانش توزیع شده
 • Service Endpoints
 • پروکسی ها
 • همه در کنار هم
 • Orchestration و Load Balancing
 • اتصال Microservices
 • API Versioning
 • قراردادهای API شبکه
 • Leaky RPC-Like Abstractions
 • تلاش مجدد برای عملیات شبکه ناموفق
 • پیاده سازی عملیات