پیشنهاد فرادرس

آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud - قسمت 2 - ارتباطات شبکه

دسته بندی ها: آموزش Cloud ، آموزش شبکه ، آموزش های WintellectNOW

میکروسرویس ها از شبکه برای ایجاد ارتباط با یکدیگر استفاده می کنند. اما معماری اپلیکیشن مبتنی بر میکروسرویس به سادگی جایگزین کردن فراخوانی های تابع با فراخوانی های شبکه نیست. در این دوره با مفاهیم مهم مانند API versioning و client retries و idempotence و دلیل اهمیت آنها برای معماری های ابری توزیع شده آشنا خواهید شد.

سرفصل:

 • مقدمه
 • 8 فلسفه غلط درباره رایانش توزیع شده
 • Service Endpoints
 • پروکسی ها
 • همه در کنار هم
 • Orchestration و Load Balancing
 • اتصال Microservices
 • API Versioning
 • قراردادهای API شبکه
 • Leaky RPC-Like Abstractions
 • تلاش مجدد برای عملیات شبکه ناموفق
 • پیاده سازی عملیات
Architecting Distributed Cloud Applications, Part 2: Networking Communication Publisher:WintellectNOW Author:Jeffrey Richter Duration:01:18:46

Microservices use networking to communicate with each other, but architecting a robust microservice-based application is not as simple as replacing function calls with network calls. In this session, Jeffrey introduces important concepts such as API versioning, client retries, and idempotence, and explains why they are critical to distributed cloud architectures.
00:00:00 - Introduction
00:00:41 - Eight Fallacies of Distributed Computing
00:08:42 - Service Endpoints
00:16:45 - Proxies
00:25:41 - Putting It All Together
00:32:05 - Orchestration and Load Balancing
00:36:14 - Connecting Microservices
00:49:12 - API Versioning
00:52:28 - Network API Contracts
00:58:36 - Leaky RPC-Like Abstractions
01:03:22 - Retrying Failed Network Operations
01:07:12 - Implementing Operations Idempotently

پیشنهاد فرادرس

captcha