صف ها برای تسهیل ارتباطات پایدار مبتنی بر پیام بین سرویس ها استفاده می شوند. در این دوره با تعریف صف ها، چرا ارتباط پیام با صف ها اغلب به ارتباطات شبکه ای ترجیح داده می شود و چه پیامدهایی صف برای طراحی و اجرای برنامه های ابر پخش شده وجود دارد.

سرفصل:

  • مقدمه
  • ارتباط پیام رسانی
  • پیام رسانی با صف ها
  • پردازش پیام Fault-Tolerant
  • صف ها