پیشنهاد فرادرس

آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud - قسمت 3 - پیام رسانی

دسته بندی ها: آموزش Cloud ، آموزش شبکه ، آموزش های WintellectNOW

صف ها برای تسهیل ارتباطات پایدار مبتنی بر پیام بین سرویس ها استفاده می شوند. در این دوره با تعریف صف ها، چرا ارتباط پیام با صف ها اغلب به ارتباطات شبکه ای ترجیح داده می شود و چه پیامدهایی صف برای طراحی و اجرای برنامه های ابر پخش شده وجود دارد.

سرفصل:

  • مقدمه
  • ارتباط پیام رسانی
  • پیام رسانی با صف ها
  • پردازش پیام Fault-Tolerant
  • صف ها
Architecting Distributed Cloud Applications, Part 3: Messaging Publisher:WintellectNOW Author:Jeffrey Richter Duration:00:31:11

Queues are used to facilitate reliable message-based communication between services. Learn what queues are, why messaging communication with queues is frequently preferable to networking communication, and what implications queues have for the design and implementation of distributed cloud applications.
00:00:00 - Introduction
00:00:25 - Messaging Communication
00:04:23 - Messaging with Queues
00:13:42 - Fault-Tolerant Message Processing
00:23:11 - More About Queues

پیشنهاد فرادرس

captcha