انتخاب لیدر الگویی است که معمولا در نرم افزارهای توزیع شده Cloud استفاده می شود. هدف این است که به یک نمونه سرویس اجازه داده شود تا در وظایف در میان سایر موارد خدمات هماهنگی ایجاد کند، و به راحتی جایگزین شود. در این دوره با الگو انتخاب لیدر، نحوه و دلیل پیاده سازی آن آشنا شوی.

سرفصل:

  • مقمه
  • انتخاب لیدر چیست و چرا باد از آن استفاده کرد؟
  • انتخاب لیدر با استفاده از Leases
  • انتخاب لیدر با استفاده از پیام های صف