ایجاد سرویس های مقیاس پذیر و باکیفیت که حالت یا state را مدیریت کنند بسیار دشوارتر از سرویس های stateless است. در این دوره با مشکلاتی که روبه رو خواهید شد، راه حل های آنها و الگوهایی برای پیاده سازی آنها آشنا خواهید شد.

سر فصل:

 • معرفی
 • ملاحظات ذخیره سازی داده
 • دما داده
 • ذخیره سازی
 • فایل و ذخیره سازی شی
 • ذخیره سازی پایگاه داده
 • تقسیم اطلاعات
 • ثبات داده ها
 • الگوی CQRS
 • الگوی Event-Sourcing
 • پیوستگی احتمالی
 • الگوی Saga
 • همگام سازی داده ها و نسخه ها
 • همزمانی خوشبینانه
 • نسخه برداری طرح های داده
 • پشتیبان گیری و بازیابی
 • نقطه بازیابی و اهداف زمانی
 • بازیابی فاجعه