در بخش 2 از این دوره با ویژگی های جدید در ES2015 و ES2016 مانند spreads ،includes و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • درک آرایه ها به عنوان آبجکت ها
 • آرایه ها به عنوان آبجکت ها
 • کار با تغییرناپذیری آرایه
 • Concatenation, Slicing, and Spreads
 • قرار دادن عناصر آرایه
 • Find, Find Index, Index Of, and Last Index Of
 • تست عناصر آرایه
 •  Includes, Some, Every, and Filter
 • تغییر آرایه
 • Map, Reduce, Reduce Right, and Join
 • نتیجه