در این آموزش تصویری با ASP.NET Core Middleware آشنای می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • اصطلاح و تعریف خط لوله
  • In-The-Box Middleware
  • پیاده سازی Inline Method
  • پیاده سازی Middleware در کلاس Exertnal
  • مرتب سازی Middleware
  • Map Middleware
  • منابع