از زمان انتشار اولین نسخه ASP.NET MVC، توسعه دهندگان مسیرهای URL خود را با استفاده از مسیریابی مبتنی بر کنوانسیون از طریق Route Collections می ساختند. ASP.NET MVC 5 مسیریابی attribute را معرفی کرد. مسیریابی Attribute کنترل بهتر سناریوهای URL پیچیده را برعهده دارد. در این دوره با نحوه پیکربندی پروژه برای استفاده از مسیریابی attribute آشنا خواهید شد.

سرفصل:

  • مسیریابی attribute
  • استفاده از مسیریابی attribute
  • پیشوندها، پارامترها و پیش فرض های مسیر
  • پارامترهای اختیاری
  • Route Constraints
  • Constraints سفارشی
  • اولویت مسیر
  • اسامی مسیر
  • نتیجه