جاوااسکریپت single-threaded می باشد اما از توابع فراخوانی غیر همزمان برای اتصال وظایف مختلف استفاده می کند. درک نحوه ایجاد، فرآیند و لینک شدن وظایف به دیگر وظایف از طریق closures در توسعه ی جاوا اسکریپت بسیار مهم است. در این دوره با برنامه نویسی غیرهمزمان در جاوااسکریپت و پشتیباین از async/await در ES2017 آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • JavaScript Execution Model
 • فراخوانی ها
 • 2 عملیات غیرهمزمان
 • استفاده از etTimeout و setInterval
 • محدودیت Try/Catch/Finally و Callbacks
 • Try/Catch/Finally و Callbacks
 • تمامی فراخوانی ها غیرهمزمان هستند.
 • کلیک های دکمه فراخوانی می باشند
 • مشکلات برنامه نویسی غیرهمزمان
 • Nested Callbacks, Callback Counters, and Racing
 • جایگزینی فراخوانی ها با Async/Await
 • نتیجه