Windows Store apps که در foreground نیستند  توسط سیستم عامل به حالت تعلیق در می آیند، اما این بدان معنا نیست که آنها نمی توانند کد را در پس زمینه اجرا کنند.  WinRT background task API  به برنامه ها اجازه می دهد که کد را به صورت دوره ای اجرا کنند، کد را در پاسخ به رویدادهای خاص مانند push notifications ورودی یا اتصال به اینترنت و غیره اجرا کنند.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Background Tasks
 • Resource Constraints
 • پیاده سازی Background Task
 • Triggers
 • شرایط
 • اشکال زدایی Background Tasks
 • اجرای دوره ای تسک ها
 • Lock-Screen Apps
 •  Lock-Screen Access
 • به روزرسانی Badges و متن
 • نتیجه