پیشنهاد فرادرس

آموزش دلایل ایجاد و راه حل های باگ های Native Code

دسته بندی ها: اشکال زدایی ویندوز (Windows Debugging) ، آموزش های WintellectNOW ، آموزش ویندوز

باگ ها خیلی بیشتر از crash ها یا خرابی داده وجود دارند و مشکل ساز می شوند. در این بخش، شما در مورد دسته های مختلف باگ ها و راهنمایی برای اجتناب از آنها یاد خواهید گرفت. در این دوره نحوه ایجاد باگ ها، تغییرات در فرآیند توسعه و تولید سریعتر کد با کیفیت آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه و مرور دور
 • باگ ها: منشا و رفع آنها
 • هزینه محصولات باگ دار
 • تعریف و دسته بندی های باگ ها
 • رابط کاربری ناسازگار
 • انتظارات برآورده نشده
 • عملکرد ضعیف
 • crash یا خرابی داده
 • باگ های فرآیند
 • مهلت کوتاه یا غیرممکن
 • اول کدنویسی بعدا تفکر
 • عدم درک ملزومات
 • Dev Ignorance یا آموزش نامناسب
 • عدم تعهد به کیفیت
 • نتیجه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Bugs: Causes and Solutions (Native Code) Publisher:WintellectNOW Author:John Robbins Duration:00:42:11

Bugs are so much more than crashes or data corruption. In this section, you’ll learn about the different categories of bugs and tips for avoiding them. You'll also learn how bugs happen in the first place, and how the team development process can be a contributor to buggy code. Finally, you'll get ammunition you can take back to your managers to affect change in the development process and produce higher quality code – faster.
00:00:00 - Introduction and Course Overview
00:01:35 - Bugs: Origin and Solving Them
00:04:49 - The Cost of Buggy Products
00:07:44 - Bug Definitions and Categories
00:07:59 - Inconsistent User Interface
00:09:49 - Unmet Expectations
00:12:48 - Poor Performance
00:15:23 - Crashes or Data Corruption
00:15:52 - Process Bugs
00:16:29 - Short or Impossible Deadlines
00:20:20 - "Code First, Think Later"
00:26:33 - Misunderstanding Requirements
00:30:42 - Dev Ignorance or Improper Training
00:34:37 - Lack of Commitment to Quality
00:41:38 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس