در این دوره با نحوه استفاده از Cognitive Toolkit مایکروسافت،که قبلا به نام CNTK شناخته می شد آشنا می شوید که برای ساخت شبکه های عصبی یادگیری عمیق فعال سازی GPU با استفاده از Jupyter و Python در ماشین مجازی علم داده در Azure به کار می رود. همچنین یاد بگیرند که یادگیری عمیق چیست و چرا برای توسعه دهندگان نرم افزار و دانشمندان داده بسیار مهم است.

سرفصل:

  • مقدمه
  • جهت گیری در یادگیری عمیق
  • اپلیکیشن یادگیری عمیق
  • (Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK
  • راه اندازی ماشین مجازی علم داده
  • یادگیری ماشینی مایکروسافت برای (Spark (MML Spark
  • درباره دمو ها
  • شبکه عصبی پیچشی با MNIST (نسخه ی نمایشی)
  • تور هدایت (نسخه ی نمایشی)
  • Basic Generative Adversarial Network – GAN