خواندن و نوشتن فایل ها یک قابلیت اساسی است که توسط بسیاری از اپلیکیشن ها مورد نیاز است. در این دوره با ایجاد فایل I/O در سی شارپ از جمله coarse grained file I/O، byte-level I/O و layered I/O با استفاده از BinaryReader، StreamReader و serialization آشنا شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • Whole-File I/O با System.IO.File
  • عملیات فایل و روش های اطلاعاتی
  • مسیرها و راهنماها با مسیر و دایرکتوری
  • Byte-Level I/O  با FileStream، Stream و BufferedSteam
  • Binary I/O با BinaryReader و خوانندگان سفارشی
  • Text I/O با StreamReader و TextReader
  • Serialization با استفاده از  فرمت های XML، Dinary و JSON
  • Steam I/O در  کتابخانه های کلاس قابل حمل
  • خلاصه