هیچ زبان برنامه نویسی بدون دستورالعمل برای کنترل جریان اجرا کامل نیست. این ویدیو الگوهای کد مشترک در سی شارپ و کلمات کلیدی و نحو مورد استفاده برای اجرای آنها را معرفی می کند.

سرفصل:

 • معرفی
 • اجرای پیش فرض
 • Partial Expression Execution
 • If/else
 • Jumping
 • While
 • Switch
 • For
 • Foreach
 • Recursion
 • Deferred Execution