پیشنهاد فرادرس

آموزش ایجاد فرم HTML با برچسب ها و دیگر کنترل های فرم

دسته بندی ها: آموزش HTML ، آموزش طراحی وب ، آموزش های WintellectNOW

در این دوره به متدهای Html helper class می پردازیم که برای برای تولید تگ فرم HTML و کنترل های فرم برای کنترل کد منتشر شده از برنامه های MVC مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین ویژگی هایی از قبیل CheckBoxFor() DropDownListFor()، EnumDropDownListFor()، LabelFor()، ListBoxFor()، RadioButtonFor()، ()TextAreaFor، و ()TextBoxFor و keyword و  IDisposable interface آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • متد HTML.BeginForm
  • متد HTML.LabelFor
  • متدهای دیگر HTML Helper
  • متدهای اصلی HTML Helper
Creating an HTML Form with Labels and Other Form Controls Publisher:WintellectNOW Author:Bob Tabor Duration:00:30:54

In this video we look at the Html helper class methods used to generate the Html form tag and form controls to take control of the code emitted from our MVC applications. Featured are CheckBoxFor(), DropDownListFor(), EnumDropDownListFor(), LabelFor(), ListBoxFor(), RadioButtonFor(), TextAreaFor(), and TextBoxFor(), but we talk about many additional topics related to this like the using keyword, IDisposable interface, and more.
00:00:00 - Introduction
00:03:19 - The HTML.BeginForm Method
00:09:52 - The HTML.LabelFor Method
00:12:28 - Other HTML Helper Methods
00:13:45 - Basic HTML Helper Methods (Demo)

پیشنهاد فرادرس

captcha