در این دوره به متدهای Html helper class می پردازیم که برای برای تولید تگ فرم HTML و کنترل های فرم برای کنترل کد منتشر شده از برنامه های MVC مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین ویژگی هایی از قبیل CheckBoxFor() DropDownListFor()، EnumDropDownListFor()، LabelFor()، ListBoxFor()، RadioButtonFor()، ()TextAreaFor، و ()TextBoxFor و keyword و  IDisposable interface آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • متد HTML.BeginForm
  • متد HTML.LabelFor
  • متدهای دیگر HTML Helper
  • متدهای اصلی HTML Helper