در این دوره با پشتیانی از remote event receivers در SharePoint 2013 با استفاده از ویژوال استودیو 2012، ایجاد event receivers در سرورهای SharePoint، استقرار event receivers در سرویس WCF، پاسخ گویی به رویدادهای SharePoint 2013 از سرویس WCF و پیاده سازی منطق کسب و کار یا فرایندهای کسب و کار trigger خارج از شیرپوینت آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • پیش نیاز ها
  • مباحث دوره
  • ایجاد Developer Site
  • ایجاد پروژه اپلیکیشن شیرپوینت
  • ایجاد  Developer Site و پروژه اپلیکیشن شیرپوینت
  • ایجاد فهرست و رویدادهای Trigger
  • ایجاد Remote Event Receiver
  • افزودن List Web Part به Web Page
  • افزودن List Web Part به Web Page – استقرار و تست