پیشنهاد فرادرس

آموزش ایجاد Remote Event Receivers در SharePoint 2013

دسته بندی ها: آموزش شیرپوینت ، آموزش های WintellectNOW ، ویژوال استودیو

در این دوره با پشتیانی از remote event receivers در SharePoint 2013 با استفاده از ویژوال استودیو 2012، ایجاد event receivers در سرورهای SharePoint، استقرار event receivers در سرویس WCF، پاسخ گویی به رویدادهای SharePoint 2013 از سرویس WCF و پیاده سازی منطق کسب و کار یا فرایندهای کسب و کار trigger خارج از شیرپوینت آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • پیش نیاز ها
  • مباحث دوره
  • ایجاد Developer Site
  • ایجاد پروژه اپلیکیشن شیرپوینت
  • ایجاد  Developer Site و پروژه اپلیکیشن شیرپوینت
  • ایجاد فهرست و رویدادهای Trigger
  • ایجاد Remote Event Receiver
  • افزودن List Web Part به Web Page
  • افزودن List Web Part به Web Page - استقرار و تست
Creating Remote Event Receivers Publisher:WintellectNOW Author:Tom Kinser Duration:00:52:09

This video demonstrates the support for remote event receivers in SharePoint 2013 using Visual Studio 2012. In previous versions of SharePoint you could create event receivers on the SharePoint server. Now, you can deploy event receivers remotely in a WCF Service. This allows you to respond to SharePoint 2013 events from a WCF Service and implement business logic or trigger business processes outside of SharePoint. This opens up a lot of possibilities that were not available previously. This will complement the functionality of Business Connectivity Services and provide another way to interact with resources outside of the SharePoint process.
00:00:00 - Introduction
00:01:42 - Prerequisites
00:02:56 - Agenda
00:03:40 - Create Developer Site
00:04:00 - Create SharePoint App Project
00:05:08 - Create Developer Site and SharePoint App Project (Demo)
00:08:42 - Create a List to Trigger Events
00:11:47 - Create a List to Trigger Events (Demo)
00:19:11 - Create a Remote Event Receiver
00:33:05 - Create a Remote Event Receiver (Demo)
00:44:41 - Add List Web Part to Web Page
00:47:14 - Add List Web Part to Web Page, Deploy and Test (Demo)
00:51:31 - Just in Case

پیشنهاد فرادرس

captcha